مشخصات ناشر Company Information
نام شرکت : صندوق سرمايه گذاري مشترک ارگ نماد : ارگ سهام Fund arg Symbol: arg mutual fund Name:
سرمایه ثبت شده : 50,000 سرمایه ثبت نشده : 0 0 Unregistered Capital: 50,000 Registered Capital:
ISIC : 46430166   46430166 ISIC :
ISIN : شناسه ملی : 0 0 National Code : ISIN :
وضعیت : ثبت شده پذیرفته نشده پایان سال مالی : 04/10 04/10 Year-End : Registered with the exchange (publisher of non- stock and non- OTC ) Status :
ماهيت : سرمايه گذاري Investment Company Reporting Type :
موضوع فعالیت : Object:
آدرس : Address :
آدرس کارخانه :   Factory :
تلفن کارخانه (کد) :   Factory Telephone (area code) :
نمابر کارخانه (کد) :   Factory Fax (area code) :
آدرس امور سهام :   تهران ميدان ونک خيابان گاندي جنوبي کوچه 5 پلاک 20 Tehran, Vank Square, Gandhi St., Alley, 5, 20 Stock Affairs Office:
تلفن امور سهام (کد) :   02188203311 02188203311 Stock Affairs Telephone (area code):
نمابر امور سهام (کد) : Stock Affairs Fax (area code):
آدرس دفتر مرکزی : تهران ميدان ونک خيابان گاندي جنوبي کوچه 5 پلاک 20 Tehran, Vank Square, Gandhi St., Alley, 5, 20 Centeral Office :
تلفن دفتر مرکزی (کد) : 02188203311 02188203311 Centeral Office Telephone (area code) :
نمابر دفتر مرکزی (کد) : Centeral Office Fax (area code) :
مدیر عامل :   محسن عباسلو mohsen abbasloo Managing Director:
مدیر مالی : مرتضی کریمی گوغری morteza karimi goghari Financial Manager:
اعضای هیات مدیره : Board of Directors :
حسابرس و بازرس قانوني : شاخص انديشان بازرس علي البدل :   Alternate Inspector : Shakhes Andishan Auditor & Legal Inspector :
Website Address : Email Address :
Fax : Telephone :