مشخصات ناشر Company Information
نام شرکت : مديريت سرمايه گذاري اميد نماد : واميد Vaomid Symbol: Omid Investment Company Name:
سرمایه ثبت شده : 30,000,000 سرمایه ثبت نشده : 66,979,742 66,979,742 Unregistered Capital: 30,000,000 Registered Capital:
ISIC : 399902   399902 ISIC :
ISIN : IRO1OIMC0001 شناسه ملی : 10102258090 10102258090 National Code : IRO1OIMC0001 ISIN :
وضعیت : پذيرفته شده در بورس تهران پایان سال مالی : 10/30 10/30 Year-End : Accepted at Tehran Stock Exchange Status :
ماهيت : سرمايه گذاري Investment Company Reporting Type :
موضوع فعالیت : Object:
آدرس : Address :
آدرس کارخانه :   Factory :
تلفن کارخانه (کد) :   Factory Telephone (area code) :
نمابر کارخانه (کد) :   Factory Fax (area code) :
آدرس امور سهام :   خيابان آفريقا ، خيابان طاهري ،نبش ايثار 3 پلاک2 No. 2, Eisar Alley, Taheri Street, Africa Blvd. Stock Affairs Office:
تلفن امور سهام (کد) :   26203011 26203011 Stock Affairs Telephone (area code):
نمابر امور سهام (کد) : 26209586 26209586 Stock Affairs Fax (area code):
آدرس دفتر مرکزی : خيابان آفريقا ، خيابان طاهري ،نبش ايثار 3 پلاک2 No. 2, Eisar Alley, Taheri Street, Africa Blvd. Centeral Office :
تلفن دفتر مرکزی (کد) : 26203011 26203011 Centeral Office Telephone (area code) :
نمابر دفتر مرکزی (کد) : 26209586 26209586 Centeral Office Fax (area code) :
مدیر عامل :   حسين مدرس خياباني Hosein Modares Khiabani Managing Director:
مدیر مالی : محمد اسدی Mohammad Asadi Financial Manager:
اعضای هیات مدیره : بانک سپه - خدمات آينده انديش نگر - سرمايه گذاري ساختماني سپه - سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد - صندوق بازنشستگي وظيفه از کار افتادگي و پس انداز کارکنان بانکهاي ملي و ادغام شده - Sepah Bank - Ayande Andish Service - Sepah Construction Investment Comany - Omid Qoharan Managment Company - Banks Pension Fund - Board of Directors :
حسابرس و بازرس قانوني : سازمان حسابرسي بازرس علي البدل :   سازمان حسابرسي Auditing Organizatioion Alternate Inspector : Auditing Organization Auditor & Legal Inspector :
Website Address : http://www.Omidinvestment.ir Info@omidinvestment.ir Email Address :
Fax : 26209586 26203011 Telephone :