ترازنامهصورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۷/۰۶/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۷/۰۶/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
دارایی‌‌ها بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام
دارایی‌‌های جاری بدهی‌های جاری
موجودی نقد ۹,۷۰۱ ۱۲,۲۳۲ (۲۱) پرداختنی‌های تجاری ۱۷,۵۲۹ ۶,۱۵۴ ۱۸۵
سرمایه‌گذاری‌‌های کوتاه مدت ۸۸۰,۹۰۸ ۷۴۲,۸۲۶ ۱۹ پرداختنی‌های غیرتجاری ۴۸,۲۲۱ ۳۸,۴۸۵ ۲۵
دریافتنی‌‌های تجاری ۵۵,۸۸۸ ۵۷,۷۳۵ (۳) مالیات پرداختنی ۲۱,۷۴۳ ۴۲,۰۴۶ (۴۸)
دریافتنی‌‌های غیرتجاری ۴۸,۶۷۶ ۴۰,۹۰۱ ۱۹ سود سهام پرداختنی ۹۷,۱۱۲ ۸,۸۷۲ ۹۹۵
موجودی مواد و کالا ۰ ۰ -- تسهیلات مالی ۰ ۰ --
پیش پرداخت‌ها و سفارشات ۵,۵۶۳ ۱,۸۳۷ ۲۰۳ ذخایر ۰ ۰ --
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ -- پیش‌دریافت‌های جاری ۲۳,۲۷۲ ۲۵,۲۷۸ (۸)
جمع دارایی‌های جاری ۱,۰۰۰,۷۳۶ ۸۵۵,۵۳۱ ۱۷ بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
دارایی‌‌های غیرجاری جمع بدهی‌های جاری ۲۰۷,۸۷۷ ۱۲۰,۸۳۵ ۷۲
دریافتنی‌‌های بلندمدت ۰ ۰ -- بدهی‌های غیرجاری
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ۱۷۱,۳۴۴ ۱۷۱,۳۴۴ ۰ پرداختنی‌های بلندمدت ۰ ۰ --
سرمایه‌گذاری در املاک ۰ ۰ -- پیش‌دریافت‌های غیرجاری ۰ ۰ --
دارایی‌های نامشهود ۴۴,۳۵۵ ۴۳,۵۹۷ ۲ تسهیلات مالی بلندمدت ۰ ۰ --
دارایی‌های ثابت مشهود ۲۳۱,۱۹۰ ۲۲۹,۷۰۷ ۱ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۱۵,۱۴۸ ۱۲,۱۲۸ ۲۵
سایر دارایی‌ها ۳۳,۶۹۲ ۳۱,۱۵۸ ۸ جمع بدهی‌های غیرجاری ۱۵,۱۴۸ ۱۲,۱۲۸ ۲۵
جمع دارایی‌های غیرجاری ۴۸۰,۵۸۱ ۴۷۵,۸۰۶ ۱ جمع بدهی‌ها ۲۲۳,۰۲۵ ۱۳۲,۹۶۳ ۶۸
حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۴۳
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان ۰ ۰ --
صرف (کسر) سهام ۰ ۰ --
سهام خزانه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۷۶,۵۴۱ ۶۸,۲۹۶ ۱۲
سایر اندوخته‌ها ۴۰,۰۱۷ ۱۴۷,۰۳۳ (۷۳)
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۰ ۰ --
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری ۰ ۰ --
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته ۱۴۱,۷۳۴ ۲۸۳,۰۴۵ (۵۰)
جمع حقوق صاحبان سهام ۱,۲۵۸,۲۹۲ ۱,۱۹۸,۳۷۴ ۵
جمع دارایی‌ها ۱,۴۸۱,۳۱۷ ۱,۳۳۱,۳۳۷ ۱۱ جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۱,۴۸۱,۳۱۷ ۱,۳۳۱,۳۳۷ ۱۱


صورت سود و زیانصورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


شرح واقعی
دوره منتهی به
۱۳۹۷/۰۶/۳۱
(حسابرسی شده)
واقعی
دوره منتهی به
۱۳۹۶/۰۶/۳۱
(حسابرسی شده)
درصد
تغییرات
واقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
(حسابرسی شده)
دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص
درآمدهای عملیاتی ۲۵۵,۲۲۵ ۱۵۱,۱۲۷ ۶۹ ۳۹۵,۷۷۴
بهای تمام ‌شده درآمدهای عملیاتی ۰ ۰ -- ۰
سود (زیان) ناخالص ۲۵۵,۲۲۵ ۱۵۱,۱۲۷ ۶۹ ۳۹۵,۷۷۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی (۱۶۶,۸۸۶) (۹۸,۳۱۴) ۷۰ (۲۱۲,۷۰۷)
سایر درآمدهای عملیاتی ۰ ۰ -- ۰
سایر هزینه‌های عملیاتی ۰ ۰ -- ۰
سود (زیان) عملیاتی ۸۸,۳۳۹ ۵۲,۸۱۳ ۶۷ ۱۸۳,۰۶۷
هزینه‌های مالی ۰ ۰ -- ۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها ۹۳,۸۹۰ ۸۷,۴۰۸ ۷ ۱۶۶,۶۲۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه ۳,۰۶۵ ۶,۱۵۲ (۵۰) ۶,۲۹۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات ۱۸۵,۲۹۴ ۱۴۶,۳۷۳ ۲۷ ۳۵۵,۹۸۲
مالیات بر درآمد (۲۰,۳۷۵) (۱۴,۱۳۲) ۴۴ (۴۳,۴۷۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم ۱۶۴,۹۱۹ ۱۳۲,۲۴۱ ۲۵ ۳۱۲,۵۰۸
سود (زیان) عملیات متوقف ‌شده پس از اثر مالیاتی ۰ ۰ -- ۰
سود (زیان) خالص ۱۶۴,۹۱۹ ۱۳۲,۲۴۱ ۲۵ ۳۱۲,۵۰۸
سود (زیان) پایه هر سهم
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی ۰ ۰ -- ۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی ۰ ۰ -- ۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف‌ شده ۰ ۰ -- ۰
سود (زیان) پایه هر سهم ۰ ۰ -- ۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی ۰ ۰ -- ۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی ۰ ۰ -- ۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف ‌شده ۰ ۰ -- ۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ۰ ۰ -- ۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته
سود (زیان) خالص ۱۶۴,۹۱۹ ۱۳۲,۲۴۱ ۲۵ ۳۱۲,۵۰۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره ۲۸۳,۰۴۵ ۱۹۶,۲۳۳ ۴۴ ۱۹۶,۲۳۳
تعدیلات سنواتی ۰ (۷,۵۶۹) -- (۷,۵۶۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل ‌شده ۲۸۳,۰۴۵ ۱۸۸,۶۶۴ ۵۰ ۱۸۸,۶۶۴
سود سهام‌ مصوب (۱۰۵,۰۰۰) (۱۴۰,۰۰۰) (۲۵) (۱۴۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته (۱۶۰,۰۰۰) ۰ -- ۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته ۱۸,۰۴۵ ۴۸,۶۶۴ (۶۳) ۴۸,۶۶۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام ۰ ۰ -- ۰
سود قابل تخصیص ۱۸۲,۹۶۴ ۱۸۰,۹۰۵ ۱ ۳۶۱,۱۷۲
انتقال به اندوخته‌ قانوني‌ (۸,۲۴۶) ۰ -- (۱۵,۶۲۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها (۳۲,۹۸۴) (۲۶,۴۴۸) ۲۵ (۶۲,۵۰۲)
سود (زیان) انباشته‌ پايان‌ دوره ۱۴۱,۷۳۴ ۱۵۴,۴۵۷ (۸) ۲۸۳,۰۴۵
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال ۱۶۵ ۱۳۲ ۲۵ ۳۱۳
سرمایه ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) نسبت به اطلاعیه قبلی
خالص درآمد حاصل از سرمايه گذاري ها عمدتا مربوط به سود سپرده بانکي بمبلغ 46،944 ميليون ريال ميباشد.
جریان وجوه نقدصورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


شرح واقعی
دوره منتهی به 1397/06/31
حسابرسی شده
1397/06/31
واقعی

حسابرسی شده
1396/06/31
درصد
تغییرات
واقعی
حسابرسی شده
1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی 116,002 64,740 79 146,131
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی 0 0 -- 0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی 116,002 64,740 79 146,131
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
سود سهام دریافتی 0 0 -- 3,566
سود پرداختی بابت استقراض 0 0 -- 0
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها 54,067 86,347 (37) 164,309
سود سهام پرداختی (16,760) (138,782) (88) (139,120)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی 37,307 (52,435) -- 28,755
مالیات بر درآمد
مالیات بر درآمد پرداختی (40,678) (37,098) 10 (37,098)
فعالیت‌های سرمایه گذاری
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود 0 1,280 -- 1,280
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود (9,140) (4,946) 85 (10,739)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود 0 0 -- 0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود‌ (3,197) (10,812) (70) (38,121)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت 0 0 -- 0
تسهیلات اعطایی به اشخاص 0 0 -- 0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص 0 0 -- 0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت 0 0 -- (15,370)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت 77 45,709 (100) 322,590
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت (103,748) 0 -- (394,826)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌ در املاک 0 0 -- 0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک 0 0 -- 0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری (116,008) 31,231 -- (135,186)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی (3,377) 6,438 -- 2,602
فعالیت‌های تأمین مالی
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه 0 0 -- 0
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه 0 0 -- 0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه 0 0 -- 0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض 0 0 -- 0
بازپرداخت اصل استقراض 0 0 -- 0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی 0 0 -- 0
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد (3,377) 6,438 -- 2,602
موجودی نقد در ابتدای دوره 12,232 9,594 27 9,594
تآثیر تغییرات نرخ ارز 846 0 -- 36
موجودی نقد در پایان دوره 9,701 16,032 (39) 12,232
مبادلات غیرنقدی 34,334 6 572,133 16

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی


خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4