به نام خدا

 

دستورالعمل اجرايي "نحوه گزارش‌دهي دارندگان اطلاعات نهاني"

 

دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش‌دهی دارندگان اطلاعات نهانی، در اجرای تبصره 2 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار در جلسه مورخ 11/10/86 توسط هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسید.

 

مادۀ 1) اصطلاحات بکار رفته در این دستورالعمل عبارتند از:

الف) "شخص گزارش‌دهنده": عبارت است از هر یک از اشخاص موضوع تبصرة 1 مادة 46 قانون بازار اوراق بهادار که براساس تبصرة 2 همان ماده مکلف به گزارش‌دهی می‌باشد.

ب) فرم شماره (1): فرمی است که "شخص گزارش‌دهنده" به منظور اعلام مشخصات خود به عنوان دارندة اطلاعات نهانی تکمیل و به سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس اوراق بهادار تهران ارسال می‌کند.

ج) فرم شماره (2): فرمی است که "شخص گزارش‌دهنده" مکلف به تکمیل آن پس از انجام معامله، هرگونه تغییر در مالکیت اوراق بهادار و یا تغییر رابطة وی با ناشر اوراق بهادار می‌باشد.

د) فرم شماره (3): فرمی است که شرکت مکلف به تکمیل و ارائة آن به سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

 

مادۀ 2) "اشخاص گزارش‌دهنده" که نسبت به ناشر پذیرفته شده در بورس دارندۀ اطلاعات نهانی محسوب می‌شوند عبارتند از:

الف) مدیران شرکت شامل اعضای هیئت مدیره، هیئت عامل، مدیرعامل و معاونان آنان،

ب) بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وکلای شرکت،

ج) سهامدارانی که به تنهایی و یا به همراه افراد تحت تکفل خود، بیش از ده درصد سهام شرکت را در اختیار دارند یا نمایندگان آنان،

د) مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و مدیران ذی‌ربط یا نمایندگان شرکت‌های مادر (هلدینگ) که مالک حداقل ده درصد سهام یا دارای حداقل یک عضو در هیئت مدیرۀ شرکت سرمایه‌پذیر باشند،

هـ) سایر اشخاصی که با توجه به وظایف، اختیارات و یا موقعیت خود به اطلاعات نهانی دسترسی دارند. سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند اشخاص مشمول این بند را حسب مورد تعیین نماید.

تبصره: اشخاص حقیقی موضوع بندهای این ماده، طبق این دستورالعمل مکلف به گزارش‌دهی می‌باشند.

 

مادۀ 3) "شخص گزارش‌دهنده" مکلف است، اطلاعات مورد نظر از جمله اطلاعات معاملات اوراق بهادار به شرح "فرم‌های شمارة 1 و 2" این دستورالعمل را ظرف مهلت‌های مقرر در این ماده به اطلاع سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت بورس اوراق بهادار تهران برساند:

الف تکمیل و ارائة "فرم شمارة 1" حداکثر 15 روز پس از اینکه به عنوان دارندة اطلاعات نهانی شناخته شود.

ب تکمیل و ارائة "فرم شمارة 2" حداکثر 15 روز پس از:

·        انجام معامله

·        تغییر در مالکیت اوراق بهادار

·        تغییر رابطة "شخص گزارش‌دهنده" با ناشر.

 

مادۀ 4) "شخص گزارش‌دهنده" مرتبط با ناشران اوراق بهاداری که در بورس پذیرفته می‌شوند موظف است "فرم شمارة 1" را پس از پذیرش در بورس و قبل از عرضة اولیة اوراق، تکمیل و ارائه نماید.

 

مادۀ 5) در صورتیکه رابطه شخص گزارش دهنده با ناشر به گونه‌ای تغییر یابد که دیگر نسبت به ناشر دارندۀ اطلاعات نهانی محسوب نشود موظف است مراتب را طبق فرم شمارۀ 2 به سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس اوراق بهادار تهران اعلام کند.

 

مادۀ 6) شرکت مکلف است فهرست"اشخاص گزارش‌دهنده" را مطابق "فرم شمارة 3" به سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت بورس اوراق بهادار تهران گزارش دهد. هرگونه تغییر در فهرست مزبور باید ظرف یک هفته اطلاع داده شود.

 

مادۀ 7) مسئولیت صحت اطلاعات گزارش شده برعهده "شخص گزارش‌دهنده‌ای" است که ذیل فرمهای مربوطه را امضا می‌نماید.

تبصره: در صورت تکمیل فرم به صورت الکترونیکی، استفاده از علایم شناسایی منحصر به فرد تخصیص داده شده به "شخص گزارش‌دهنده" از قبیل شناسة کاربری و رمز عبور و امضای الکترونیکی در حکم امضای نامبرده از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این دستورالعمل بوده و قابلیت استناد قانونی خواهد داشت.

 

مادۀ 8) آئین‌نامة اجرایی انتشار اخبار معاملات براساس اطلاعات درونی (مصوب جلسة 25/7/1378 شورای بورس) و سایر مقررات مغایر این دستورالعمل لغو می‌گردد.

 

مادۀ 9) این دستورالعمل در 9 ماده و 2 تبصره به تصویب رسیده و از ابتدای سال 1387 لازم‌الاجرا می‌باشد.

 


سازمان بورس و اوراق بهادار

 

فرم شماره (1)- دارندگان اطلاعات نهانی (اعلام وضعیت اولیه)

 

1.     مشخصات و آدرس شخص گزارش دهنده

نام :                                                                        

نام خانوادگی:

نام پدر:

شماره شناسنامه :

محل صدور شناسنامه :

تاریخ تولد: --/--/--

شمارۀ ملی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. نشانی شخص گزارش دهنده

استان:

شهرستان:

خیابان:

کوچه:

پلاک:

کد پستی:

صندوق پستی:

تلفن منزل:

تلفن محل کار:

تلفن همراه:

آدرس پست الکترونیکی:

 

3. رابطه شخص گزارش دهنده و ناشر

نام ناشر:

نوع رابطه با ناشر[1]:  الف ب ج  د ه

سمت:

تاریخ مشمولیت[2]:       --/--/--

نام ناشر:

نوع رابطه با ناشر:  الف ب ج  د ه

سمت:

تاریخ مشمولیت[3]:       --/--/--

 

4. مشخصات همسرو اشخاص تحت وصایت، وکالت، ولایت یاقیمومت شخص گزارش دهنده

ردیف

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

محل صدور شناسنامه

شماره ملی

نوع رابطه شخص گزارش دهنده با نامبرده

توضیحات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همسر     وصی     وکیل   ولی   قیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همسر     وصی     وکیل   ولی   قیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همسر     وصی     وکیل   ولی   قیم

 

 

 

 

5. اعلام اطلاعات مالکیت اوراق بهادارشخص گزارش دهنده

نام ناشر اوراق بهادار

نوع اوراق بهادار[4]

نماد معاملاتی[5]

تعداد

نحوه کسب مالکیت[6]

کد معاملاتی مالک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. اعلام اطلاعات مالکیت اوراق بهادار همسر و اشخاص تحت وصایت، وکالت، ولایت یا قیمومت شخص گزارش دهنده

نام

نام خانوادگی

نام ناشر اوراق بهادار

نوع اوراق بهادار

نماد معاملاتی

تعداد

نحوه کسب مالکیت

کد معاملاتی مالک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    توضیحات:

 

 

 

    امضاء شخص گزارش دهنده 

 تاریخ تکمیل

الف) شخص گزارشگر باید تمامی صفحات پر شده را امضا نماید.

ب)ارائه ناقص، خلاف واقع یا عدم ارائه اطلاعات خواسته شده توسط شخص گزارش دهنده، ازجمله جرائم ماده 49 قانون بازار اوراق بهادارمصوب آذرماه 84  می‌باشد.

 

سازمان بورس و اوراق بهادار

 

فرم شماره (2)- دارندگان اطلاعات نهانی (اعلام اطلاعات فعالیت)

 

1.  مشخصات و آدرس شخص گزارش دهنده

نام :                                                                        

نام خانوادگی:

نام پدر:

  شماره شناسنامه :

محل صدور شناسنامه :

تاریخ تولد: --/--/--

شمارۀ ملی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. تغییرات نشانی شخص گزارش دهنده

استان:

شهرستان:

خیابان:

کوچه:

پلاک:

کد پستی:

صندوق پستی:

تلفن منزل:

تلفن محل کار:

تلفن همراه:

آدرس پست الکترونیکی:

 

3. تغییرات رابطه شخص گزارش دهنده و ناشر

نام ناشر

رابطه با ناشر

رابطه قبلی با ناشر

توضیحات:

(درصورت قطع رابطه براساس مادۀ 5 دستورالعمل مراتب همراه با علّت قطع رابطه در این ستون درج شود.)

 

نوع رابطه با ناشر[7]

سمت

تاریخ تغییر[8] 

نوع رابطه با ناشر

سمت

تاریخ مشمولیت 

 

 

الف  ب  ج   د  ه

 

--/--/--

الف ب ج  د ه

 

--/--/--

 

4. تغییرات مشخصات همسرو اشخاص تحت وصایت، وکالت، ولایت یا قیمومت شخص گزارش دهنده[9]

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

محل صدور شناسنامه

شماره ملی

نوع رابطه شخص گزارش دهنده با نامبرده

توضیحات[10]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همسر     وصی     وکیل   ولی   قیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همسر     وصی     وکیل   ولی   قیم

 

 

5. اعلام اطلاعات مالکیت اوراق بهادارشخص گزارش دهنده

نام ناشر اوراق بهادار

نوع اوراق بهادار[11]

نماد معاملاتی[12]

کد معاملاتی

اوراق بهادار تحصیل شده است یا  واگذار شده

آخرین موجودی اوراق بهادار

 

نحوه کسب مالکیت[13]

نوع [14]

تعداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. اعلام اطلاعات مالکیت اوراق بهادار همسرو اشخاص تحت وصایت، وکالت، ولایت یا قیمومت شخص گزارش دهنده

نام شخص

نام خانوادگی

نام شرکت ناشر اوراق بهادار

نوع اوراق بهادار

نماد معاملاتی

کد معاملاتی

اوراق بهادار تحصیل شده است یا  واگذار شده

آخرین موجودی اوراق بهادار

 

نحوه کسب مالکیت

نوع

تعداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    توضیحات:

    امضاء شخص گزارش دهنده 

                 تاریخ امضاء

الف) شخص گزارشگر باید تمامی صفحات پر شده را امضا نماید.

ب) ارائه ناقص، خلاف واقع یا عدم ارائه اطلاعات خواسته شده توسط شخص گزارش دهنده، ازجمله جرائم ماده 49 قانون بازار اوراق بهادارمصوب آذرماه 84  می‌باشد.

 


سازمان بورس و اوراق بهادار

 

فرم شماره (3)- اعلام فهرست دارندگان اطلاعات نهانی شرکت

نام شرکت:

 

تاریخ تهیه و ارسال:

 

ردیف

نام

نام‌خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

محل صدور شناسنامه

تاریخ تولد

شماره ملی

آخرین سمت

تاریخ انتصاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    امضاء و مهر مدیر عامل شرکت

                 تاریخ امضاء

 [1] نوع رابطه با ناشر براساس تبصره 1 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر 1384 به شرح زیر:

الف) مديران شركت شامل اعضاي هيئتمديره، هيئتعامل، مديرعامل و معاونان آنان. ب) بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وكلاي شركت. ج) سهامداراني که به تنهايي و يا به همراه افراد تحت‌تكفل خود، بيش‌از ده درصد سهام شركت را در اختيار دارند يا نمايندگان آنان‌. د) مديرعامل و اعضاي هيئت‌مديره و مديران ذي‌ربط يا نمايندگان شرکت‌هاي مادر (هلدينگ) که مالک حداقل ده درصد سهام يا داراي حداقل يک عضو در هيئت‌مديرة شرکت سرمايه‌پذير باشند. هـ) ساير اشخاصي كه با توجه به وظايف، اختيارات و يا موقعيت خود به "اطلاعات نهاني" دسترسي دارند.

[2] تاریخ قرار گرفتن درشمول دارندگان اطلاعات نهانی

[3] تاریخ قرار گرفتن درشمول دارندگان اطلاعات نهانی

[4] سهام، حق تقدم سهام، اوراق مشارکت، اوراق مشتقه و سایر اوراق بهادار.

[5] این قسمت فقط برای ناشرینی که دارای نماد معاملاتی در بورس هستند، پر شود.

[6] نحوه کسب مالکیت: معاملات یا انتقالات حقوقی، قهری، قانونی

[7] نوع رابطه با ناشر براساس تبصره 1 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر 1384، پر شود. در این تبصره اشخاص دارنده اطلاعات نهانی عبارتند از : الف) مديران شركت شامل اعضاي هيئتمديره، هيئتعامل، مديرعامل و معاونان آنان. ب) بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وكلاي شركت. ج) سهامداراني که به تنهايي و يا به همراه افراد تحت‌تكفل خود، بيش‌از ده درصد سهام شركت را در اختيار دارند يا نمايندگان آنان‌. د) مديرعامل و اعضاي هيئت‌مديره و مديران ذي‌ربط يا نمايندگان شرکت‌هاي مادر (هلدينگ) که مالک حداقل ده درصد سهام يا داراي حداقل يک عضو در هيئت‌مديرة شرکت سرمايه‌پذير باشند. هـ) ساير اشخاصي كه با توجه به وظايف، اختيارات و يا موقعيت خود به "اطلاعات نهاني" دسترسي دارند.

[8] تاریخ تغییر در مشمولیت دارندگان اطلاعات نهانی پر شود.

[9] این قسمت در صورت حذف، اضافه شدن و یا تغییرمشخصات همسر و اشخاص تحت وصایت، وکالت، ولایت یا قیمومت شخص گزارش دهنده پر می شود.

[10] در این قسمت شرح تغییرات شامل موارد حذف، اضافه یا تغییریافته، پر می شود.

[11] نوع اوراق بهادار: سهام، حق تقدم سهام، اوراق مشارکت، اوراق مشتقه و سایر اوراق بهادار

[12] این قسمت فقط برای ناشرینی که دارای نماد معاملاتی در بورس هستند، پر شود.

[13] نحوه کسب مالکیت: معاملات یا انتقالات حقوقی، قهری، قانونی

[14] شامل تحصیل شده و واگذار شده است.