نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
ارفع آهن و فولاد ارفع نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده(اصلاحیه) ن-۶۶ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۱۶:۵۴:۲۳ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۱۶:۵۴:۲۳
ارفع آهن و فولاد ارفع نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده ن-۶۶ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۱۵:۴۶:۴۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۱۵:۴۶:۴۱
ارفع آهن و فولاد ارفع گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۳:۱۳:۱۶ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۳:۱۳:۱۶
ارفع آهن و فولاد ارفع اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۰:۱۰:۰۷ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۰:۱۰:۰۷
ارفع آهن و فولاد ارفع اعلامیه پذیره نویسی عمومی ن-۶۵ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۱۰:۴۰:۵۸ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۱۰:۴۰:۵۸
ارفع آهن و فولاد ارفع گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ۱۷:۳۴:۳۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ۱۷:۳۴:۳۸
ارفع آهن و فولاد ارفع گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۲:۳۴:۰۳ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۲:۳۴:۰۳
ارفع آهن و فولاد ارفع توضیحات شرکت در مورد بند حسابرسی مربوط به تسعیر ارز (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۰۸:۳۲:۲۶ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۰۸:۳۲:۲۶
ارفع آهن و فولاد ارفع گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ۱۲:۵۵:۰۳ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ۱۲:۵۵:۰۳
ارفع آهن و فولاد ارفع اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ۱۳:۱۰:۰۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ۱۳:۱۰:۰۵
ارفع آهن و فولاد ارفع گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۰:۲۷:۰۹ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۰:۲۷:۰۹
ارفع آهن و فولاد ارفع گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۱۲:۱۰:۵۸ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۱۲:۱۰:۵۸
ارفع آهن و فولاد ارفع اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۰:۱۸:۲۱ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۰:۱۸:۲۱
ارفع آهن و فولاد ارفع مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۰۸:۴۰:۳۳ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۰۸:۴۰:۳۳
ارفع آهن و فولاد ارفع تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۷ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۰۸:۰۸:۰۷ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۰۸:۰۸:۰۷
ارفع آهن و فولاد ارفع زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۰:۰۱:۵۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۰:۰۱:۵۹
ارفع آهن و فولاد ارفع گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۰:۴۳:۴۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۰:۴۳:۴۰
ارفع آهن و فولاد ارفع آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۶ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۰۹:۰۳:۳۴ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۰۹:۰۳:۳۴
ارفع آهن و فولاد ارفع مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۵:۱۴:۰۹ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۷:۴۲:۴۳
ارفع آهن و فولاد ارفع افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۱۷:۰۴:۴۳ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۱۷:۰۴:۴۳
صفحه 1 از 11 :یافته ها 216

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720