نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
اوان مبين وان کيش گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۴:۱۱:۲۷ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۴:۱۱:۲۷
اوان مبين وان کيش گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۲۰:۲۶:۱۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۲۰:۲۶:۱۲
اوان مبين وان کيش افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۹:۲۱:۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۹:۲۱:۳۰
اوان مبين وان کيش اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۰۸:۰۸:۴۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۰۸:۰۸:۴۲
اوان مبين وان کيش افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ۱۵:۵۳:۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ۱۵:۵۳:۳۲
اوان مبين وان کيش گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۷:۴۰:۴۸ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۷:۴۰:۴۸
اوان مبين وان کيش اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۲:۰۴:۰۸ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۲:۰۴:۰۸
اوان مبين وان کيش گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۶:۱۱:۵۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۶:۱۱:۵۱
اوان مبين وان کيش پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه) ن-۶۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ ۱۳:۱۶:۱۴ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ ۱۳:۱۶:۱۴
اوان مبين وان کيش پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ۱۶:۴۴:۵۵ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ۱۶:۴۴:۵۵
اوان مبين وان کيش شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۹:۲۶:۲۶ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۹:۲۶:۲۶
اوان مبين وان کيش گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۸:۵۱:۱۷ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۸:۵۱:۱۷
اوان مبين وان کيش شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۴:۴۶:۰۱ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۴:۴۶:۰۱
اوان مبين وان کيش افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۸:۵۱:۰۴ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۸:۵۱:۰۴
اوان مبين وان کيش گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۸:۴۸:۱۹ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۸:۴۸:۱۹
اوان مبين وان کيش زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۴:۳۱:۱۴ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۴:۳۱:۱۴
اوان مبين وان کيش اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۰۹:۱۳:۵۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۰۹:۱۳:۵۱
اوان مبين وان کيش افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۰۹:۱۰:۳۵ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۰۹:۱۰:۳۵
اوان مبين وان کيش گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۲۰:۱۶:۴۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۲۰:۱۶:۴۲
اوان مبين وان کيش شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۷:۴۱:۲۰ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۷:۴۱:۲۰
صفحه 1 از 6 :یافته ها 109

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720