نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
بشهاب لامپ پارس شهاب اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۲۱:۵۷:۳۶ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۲۱:۵۷:۳۶
بشهاب لامپ پارس شهاب اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت توسعه صنایع خزرشید(سهامی خاص)) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ۱۶:۵۷:۳۳ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ۱۶:۵۷:۳۳
بشهاب لامپ پارس شهاب گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۶:۰۵:۲۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۶:۰۵:۲۲
بشهاب لامپ پارس شهاب اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۲۰:۵۹:۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۲۰:۵۹:۰۰
بشهاب لامپ پارس شهاب اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت پارس شهاب نقره) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۸:۰۰:۰۶ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۸:۰۰:۰۶
بشهاب لامپ پارس شهاب گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۶:۳۶:۲۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۶:۳۶:۲۰
بشهاب لامپ پارس شهاب اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۷:۴۴:۲۴ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۷:۴۴:۲۴
بشهاب لامپ پارس شهاب اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ب-۳ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ۰۹:۲۲:۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ۰۹:۲۲:۲۳
بشهاب لامپ پارس شهاب اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۰۸:۵۹:۱۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۰۸:۵۹:۱۱
بشهاب لامپ پارس شهاب گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۰۹:۱۳:۵۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۰۹:۱۳:۵۲
بشهاب لامپ پارس شهاب ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ب-۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۰:۰۹:۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۰:۰۹:۱۰
بشهاب لامپ پارس شهاب شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۰:۱۶:۱۸ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۰:۱۶:۱۸
بشهاب لامپ پارس شهاب شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۰:۰۸:۵۷ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۰:۰۸:۵۷
بشهاب لامپ پارس شهاب عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت نوسان قیمت سهام ب-۷ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۰۹:۰۰:۳۸ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۰۹:۰۰:۳۸
بشهاب لامپ پارس شهاب گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۴:۴۳:۲۲ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۴:۴۳:۲۲
بشهاب لامپ پارس شهاب تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ۱۲:۳۳:۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ۱۲:۳۳:۲۰
بشهاب لامپ پارس شهاب افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر حسابرس از حسابرس اصلی به حسابرس علی البدل- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ۱۲:۱۲:۵۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ۱۲:۱۲:۵۰
بشهاب لامپ پارس شهاب گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ۱۲:۴۴:۲۳ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ۱۲:۴۴:۲۳
بشهاب لامپ پارس شهاب اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۸:۴۰:۳۷ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۸:۴۰:۳۷
بشهاب لامپ پارس شهاب گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۴:۲۹:۲۳ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۴:۲۹:۲۳
صفحه 1 از 14 :یافته ها 266

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720