نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
بفجر پتروشيمي فجر افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - شفاف سازی دستورالعمل نرخ سرویس های جانبی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۲۱:۱۴:۵۴ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۲۱:۱۴:۵۴
بفجر پتروشيمي فجر تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات س-۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۰۸:۵۰:۵۲ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۰۸:۵۰:۵۲
بفجر پتروشيمي فجر توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۶ مکرر / ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات س-۵ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۰۸:۴۲:۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۰۸:۴۲:۱۰
بفجر پتروشيمي فجر افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - دستورالعمل تنظیم محاسبه نرخ سرویس های جانبی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ۱۷:۳۶:۵۹ ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ۱۷:۳۶:۵۹
بفجر پتروشيمي فجر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۹:۰۶:۱۳ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۹:۰۶:۱۳
بفجر پتروشيمي فجر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۸:۰۵:۴۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۸:۰۵:۴۰
بفجر پتروشيمي فجر شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده ن-۲۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۰:۵۱:۲۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۰:۵۱:۲۰
بفجر پتروشيمي فجر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۰۹:۵۵:۱۴ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۰۹:۵۵:۱۴
بفجر پتروشيمي فجر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۸:۰۲:۱۱ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۸:۰۲:۱۱
بفجر پتروشيمي فجر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۱:۲۴:۳۶ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۱:۲۴:۳۶
بفجر پتروشيمي فجر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۷:۱۲:۳۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۷:۱۲:۳۳
بفجر پتروشيمي فجر شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۱:۱۶:۳۱ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۱:۱۶:۳۱
بفجر پتروشيمي فجر مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۱۸:۰۰:۵۸ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۱۸:۰۰:۵۸
بفجر پتروشيمي فجر معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۸:۳۵:۱۶ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۸:۳۵:۱۶
بفجر پتروشيمي فجر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۷:۱۶:۰۶ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۷:۱۶:۰۶
بفجر پتروشيمي فجر افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۰:۵۲:۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۰:۵۲:۲۰
بفجر پتروشيمي فجر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۲۱:۲۷:۴۷ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۲۱:۲۷:۴۷
بفجر پتروشيمي فجر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۲۲:۲۴:۴۲ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۲۲:۲۴:۴۲
بفجر پتروشيمي فجر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۹:۳۷:۳۵ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۹:۳۷:۳۵
بفجر پتروشيمي فجر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۲۱:۳۹:۴۹ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۲۱:۳۹:۴۹
صفحه 1 از 8 :یافته ها 158

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720