نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۰۹:۵۱:۴۹ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۰۹:۵۱:۴۹
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۶:۴۶:۲۹ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۶:۴۶:۲۹
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت صنایع چوب وکاغذ ایران چوکا) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۴:۱۷:۵۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۴:۱۷:۵۰
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنایع لاستیک) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۴:۳۴:۲۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۴:۳۴:۲۰
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت محصولات کاغذی لطیف) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۲:۵۲:۰۷ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۲:۵۲:۰۷
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت پرسی ایران گاز) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۱۵:۳۴:۵۱ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۱۵:۳۴:۵۱
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت صنایع چوب خزر کاسپین) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۱۵:۰۵:۳۷ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۱۵:۰۵:۳۷
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۹:۳۵:۳۳ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۹:۳۵:۳۳
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (شرکت گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین) ن-۳۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۰:۲۰:۲۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۰:۲۰:۲۲
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۸:۰۱:۵۵ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۸:۰۱:۵۵
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۱۴:۵۷:۴۶ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۱۴:۵۷:۴۶
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۲۰:۴۵:۱۹ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۲۰:۴۵:۱۹
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۲/۳۱(اصلاحیه) ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ۰۹:۴۴:۰۱ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ۰۹:۴۴:۰۱
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ۰۸:۵۶:۱۶ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ۰۸:۵۶:۱۶
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۶:۴۳:۵۴ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۶:۴۳:۵۴
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين تغییر آدرس امور سهام (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۰۹:۵۰:۱۸ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۱۳:۲۸:۵۹
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰(اصلاحیه) ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۲:۳۰:۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۲:۳۰:۳۰
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۵:۳۴:۰۳ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۵:۳۴:۰۳
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۰۹:۰۷:۵۵ ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۰۹:۰۷:۵۵
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده ن-۲۱ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۰۹:۱۳:۵۴ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۰۹:۱۳:۵۴
صفحه 1 از 20 :یافته ها 400

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720