نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
حريل ريل پرداز سير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۱۵:۴۰:۰۶ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۱۵:۴۰:۰۶
حريل ريل پرداز سير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۰:۳۶:۴۵ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۰:۳۶:۴۵
حريل ريل پرداز سير توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۶ مکرر / ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات س-۵ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۰:۰۴:۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۰:۰۴:۳۲
حريل ريل پرداز سير گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۶:۲۲:۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۶:۲۲:۰۰
حريل ريل پرداز سير افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۴:۵۹:۰۷ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۴:۵۹:۰۷
حريل ريل پرداز سير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۰:۱۷:۵۵ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۰:۱۷:۵۵
حريل ريل پرداز سير مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۶:۰۸:۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۶:۰۸:۳۰
حريل ريل پرداز سير گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۳:۲۶:۰۴ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۳:۲۶:۰۴
حريل ريل پرداز سير مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۴:۵۶:۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۴:۵۶:۱۰
حريل ريل پرداز سير گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۴:۱۰:۱۹ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۴:۱۰:۱۹
حريل ريل پرداز سير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۷:۱۶:۴۸ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۷:۱۶:۴۸
حريل ريل پرداز سير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۰۸:۳۶:۲۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۰۸:۳۶:۲۲
حريل ريل پرداز سير گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۶:۰۸:۰۷ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۶:۰۸:۰۷
حريل ريل پرداز سير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۶:۰۸:۵۹ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۶:۰۸:۵۹
حريل ريل پرداز سير افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۱۰:۰۸:۲۸ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۱۰:۰۸:۲۸
حريل ريل پرداز سير افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۰۹:۲۷:۴۸ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۰۹:۲۷:۴۸
حريل ريل پرداز سير آگهی ثبت صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی ۹۶ (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۶:۴۳:۵۴ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۶:۴۳:۵۴
حريل ريل پرداز سير معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۷:۵۶:۵۱ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۷:۵۶:۵۱
حريل ريل پرداز سير گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۴:۵۴:۴۴ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۴:۵۴:۴۴
حريل ريل پرداز سير افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۲:۱۱:۲۶ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۲:۱۱:۲۶
صفحه 1 از 8 :یافته ها 146

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720