نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
حريل ريل پرداز سير افشای اطلاعات بااهمیت - (برنامه انتشار اوراق بدهی - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۲۰ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ۱۰:۰۶:۵۴ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ۱۰:۰۶:۵۴
حريل ريل پرداز سير افشای اطلاعات بااهمیت - (برنامه انتشار اوراق بدهی - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۷:۰۰:۱۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۷:۰۰:۱۸
حريل ريل پرداز سير مدارک و مستندات انتشار اوراق اجاره شرکت واسط مالی آبان یکم به منظور تامین مالی شرکت ریل پرداز سیر (به پیوست) ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۰۹:۳۲:۴۱ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۰۹:۳۲:۴۱
حريل ريل پرداز سير گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۱۵:۳۳:۵۶ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۱۵:۳۳:۵۶
حريل ريل پرداز سير گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۱۳:۵۹:۰۴ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۱۳:۵۹:۰۴
حريل ريل پرداز سير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۶:۲۸:۵۴ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۶:۲۸:۵۴
حريل ريل پرداز سير گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۱۰:۴۱:۴۲ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۱۰:۴۱:۴۲
حريل ريل پرداز سير گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۱۰:۰۵:۲۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۱۰:۰۵:۲۱
حريل ريل پرداز سير افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - الحاقیه قرارداد شرکت فولاد خوزستان و شرکت ذوب آهن- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۱۸:۰۳:۵۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۱۸:۰۳:۵۸
حريل ريل پرداز سير گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۱۸:۰۲:۵۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۱۸:۰۲:۵۸
حريل ريل پرداز سير افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - شرکت ذوب آهن- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۱۱:۴۱:۴۲ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۱۱:۴۱:۴۲
حريل ريل پرداز سير گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۵:۲۳:۰۹ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۵:۲۳:۰۹
حريل ريل پرداز سير تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات س-۸ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ۱۰:۲۰:۳۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ۱۰:۲۰:۳۱
حريل ريل پرداز سير افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - الحاقیه قرارداد۵۲۳۸۸۵۴۴ شرکت فولاد خوزستان- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۲۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ۰۸:۲۶:۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ۰۸:۲۶:۱۱
حريل ريل پرداز سير معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۰۹:۵۱:۰۴ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۰۹:۵۱:۰۴
حريل ريل پرداز سير توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۶ مکرر / ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات س-۵ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۰۹:۵۰:۳۶ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۰۹:۵۰:۳۶
حريل ريل پرداز سير افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - الحاقیه قرارداد۵۲۳۸۸۵۴۴ فولاد خوزستان- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۰۹:۲۳:۲۶ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۰۹:۲۳:۲۶
حريل ريل پرداز سير معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۱۵:۵۴:۳۸ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۱۵:۵۴:۳۸
حريل ريل پرداز سير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۷:۱۲:۳۳ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۷:۱۲:۳۳
حريل ريل پرداز سير گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۷:۱۹:۲۳ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۷:۱۹:۲۳
صفحه 1 از 9 :یافته ها 167

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

فرم های موسسات حسابرسی

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 971206

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720