نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
دشيمي شيمي دارويي داروپخش گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۸:۱۱:۲۷ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۸:۱۱:۲۷
دشيمي شيمي دارويي داروپخش معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۰۹:۵۷:۱۱ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۰۹:۵۷:۱۱
دشيمي شيمي دارويي داروپخش اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۶:۴۵:۳۴ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۶:۴۵:۳۴
دشيمي شيمي دارويي داروپخش مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه) ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۲۰:۰۷:۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۲۰:۰۷:۳۲
دشيمي شيمي دارويي داروپخش مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه) ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ۰۸:۴۹:۲۸ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ۰۸:۴۹:۲۸
دشيمي شيمي دارويي داروپخش گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۱:۱۲:۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۱:۱۲:۳۲
دشيمي شيمي دارويي داروپخش اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۵:۵۶:۱۷ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۵:۵۶:۱۷
دشيمي شيمي دارويي داروپخش شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۰۹:۱۴:۴۷ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۰۹:۱۴:۴۷
دشيمي شيمي دارويي داروپخش افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۱۰:۳۰:۵۹ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۱۰:۳۰:۵۹
دشيمي شيمي دارويي داروپخش گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۱:۴۳:۵۷ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۱:۴۳:۵۷
دشيمي شيمي دارويي داروپخش گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۶:۰۲:۰۷ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۶:۰۲:۰۷
دشيمي شيمي دارويي داروپخش شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۴:۳۴:۳۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۴:۳۴:۳۳
دشيمي شيمي دارويي داروپخش معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۴:۱۰:۲۴ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۴:۱۰:۲۴
دشيمي شيمي دارويي داروپخش اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۰۹:۴۷:۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۰۹:۴۷:۰۰
دشيمي شيمي دارويي داروپخش ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ب-۹ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ۰۹:۲۶:۱۷ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ۰۹:۲۶:۱۷
دشيمي شيمي دارويي داروپخش شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام(اصلاحیه) ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ۰۸:۵۸:۴۷ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ۰۸:۵۸:۴۷
دشيمي شيمي دارويي داروپخش شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ۰۸:۴۶:۳۲ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ۰۸:۴۶:۳۲
دشيمي شيمي دارويي داروپخش افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۰:۳۱:۵۷ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۰:۳۱:۵۷
دشيمي شيمي دارويي داروپخش گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۵:۳۴:۵۳ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۵:۳۴:۵۳
دشيمي شيمي دارويي داروپخش مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه) ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۰۹:۱۵:۰۹ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۰۹:۱۵:۰۹
صفحه 1 از 14 :یافته ها 272

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720