نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
دعبيد داروسازي دکتر عبيدي آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۵۶ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۱۰:۳۰:۵۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۱۰:۳۰:۵۲
دعبيد داروسازي دکتر عبيدي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۰۹:۱۲:۵۳ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۰۹:۱۲:۵۳
دعبيد داروسازي دکتر عبيدي تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ن-۵۷ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۱۳:۵۷:۵۸ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۱۳:۵۷:۵۸
دعبيد داروسازي دکتر عبيدي تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۵۷ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۱:۲۶:۴۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۱:۲۶:۴۵
دعبيد داروسازي دکتر عبيدي افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۰۸:۳۴:۴۸ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۰۸:۳۴:۴۸
دعبيد داروسازي دکتر عبيدي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۳:۱۳:۳۱ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۳:۱۳:۳۱
دعبيد داروسازي دکتر عبيدي آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۵۶ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۰:۴۱:۱۴ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۰:۴۱:۱۴
دعبيد داروسازي دکتر عبيدي مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ ۱۶:۴۰:۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۰۸:۴۶:۲۳
دعبيد داروسازي دکتر عبيدي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ ۱۴:۰۳:۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ ۱۴:۰۳:۳۰
دعبيد داروسازي دکتر عبيدي افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۱۰:۱۲:۱۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۱۰:۱۲:۱۲
دعبيد داروسازي دکتر عبيدي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۰۹:۴۶:۴۶ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۰۹:۴۶:۴۶
دعبيد داروسازي دکتر عبيدي افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ۱۳:۲۷:۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ۱۳:۲۷:۲۴
دعبيد داروسازي دکتر عبيدي اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۲:۱۶:۰۳ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۲:۱۶:۰۳
دعبيد داروسازي دکتر عبيدي اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۹:۰۰:۲۹ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۹:۰۰:۲۹
دعبيد داروسازي دکتر عبيدي ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ب-۹ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۱۲:۱۹:۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۱۲:۱۹:۳۰
دعبيد داروسازي دکتر عبيدي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۱۶:۳۴:۲۱ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۱۶:۳۴:۲۱
دعبيد داروسازي دکتر عبيدي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۴:۱۳:۱۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۴:۱۳:۱۹
دعبيد داروسازي دکتر عبيدي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ۱۲:۴۳:۰۷ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ۱۲:۴۳:۰۷
دعبيد داروسازي دکتر عبيدي معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ۱۰:۱۱:۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ۱۰:۱۱:۰۰
دعبيد داروسازي دکتر عبيدي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۵:۴۷:۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۵:۴۷:۱۰
صفحه 1 از 16 :یافته ها 314

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720