نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
سبزوا سيمان لار سبزوار معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) ن-۴۵ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۱۰:۲۲:۲۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۱۰:۲۲:۲۰
سبزوا سيمان لار سبزوار معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۰۹:۴۴:۵۳ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۰۹:۴۴:۵۳
سبزوا سيمان لار سبزوار گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۱۲ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۱۳:۰۲:۲۸ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۱۳:۰۲:۲۸
سبزوا سيمان لار سبزوار آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ن-۴۲ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۱۱:۵۷:۲۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۱۱:۵۷:۲۱
سبزوا سيمان لار سبزوار مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۱۷:۱۸:۴۹ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۱۷:۱۸:۴۹
سبزوا سيمان لار سبزوار تعلیق ورقه بهادار ناشر بعد از فرصت اعطا شده ف ب-۵ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۱۳:۱۸:۴۳ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۱۳:۱۸:۴۳
سبزوا سيمان لار سبزوار تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ۲۲:۲۲:۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ۲۲:۲۲:۳۰
سبزوا سيمان لار سبزوار گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ۱۴:۳۳:۱۴ ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ۱۴:۳۳:۱۴
سبزوا سيمان لار سبزوار آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۵۳ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۱:۴۳:۱۵ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۱:۴۳:۱۵
سبزوا سيمان لار سبزوار پاسخ بند های گزارش حسابرس و محاسبه تبدیل وام ارزی به ریالی منتهی به ۱۳۹۷۰۶۳۱ (به پیوست) ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۱۱:۴۶:۱۷ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۰۸:۳۰:۳۰
سبزوا سيمان لار سبزوار تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۰۹:۵۹:۳۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۰۹:۵۹:۳۱
سبزوا سيمان لار سبزوار اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۲۲:۰۴:۳۸ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۲۲:۰۴:۳۸
سبزوا سيمان لار سبزوار اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ف ب-۳ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۰:۰۰:۱۵ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۰:۰۰:۱۵
سبزوا سيمان لار سبزوار عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت تخطی از الزامات دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ف ب-۱ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۰۹:۵۷:۲۵ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۰۹:۵۷:۲۵
سبزوا سيمان لار سبزوار صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱۲:۴۰:۵۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱۲:۴۰:۵۰
سبزوا سيمان لار سبزوار گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱۲:۱۳:۱۷ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱۲:۱۳:۱۷
سبزوا سيمان لار سبزوار آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۱۲:۲۷:۵۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۱۲:۲۷:۵۲
سبزوا سيمان لار سبزوار ادامه تعلیق نماد معاملاتی پیرو درخواست ناشر/ به منظور بررسی بیشتر اطلاعات ناشر س-۱۲ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۹:۴۲:۲۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۹:۴۲:۲۱
سبزوا سيمان لار سبزوار صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سنجش سهام سیمان سبزوا) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۱۸:۴۲:۴۴ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۱۸:۴۲:۴۴
سبزوا سيمان لار سبزوار گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۸:۵۱:۵۸ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۸:۵۱:۵۸
صفحه 1 از 13 :یافته ها 258

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

فرم های موسسات حسابرسی

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 971206

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720