نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
ستران سيمان تهران تعلیق ورقه بهادار ناشر بعد از فرصت اعطا شده ب-۵ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۰۸:۵۳:۳۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۰۸:۵۳:۳۴
ستران سيمان تهران اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۱۰:۰۶:۴۵ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۱۰:۰۶:۴۵
ستران سيمان تهران ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ب-۹ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ۱۲:۳۸:۰۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ۱۲:۳۸:۰۱
ستران سيمان تهران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۱۴:۴۶:۵۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۱۴:۴۶:۵۱
ستران سيمان تهران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۱:۴۸:۱۶ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۱:۴۸:۱۶
ستران سيمان تهران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۱:۱۰:۴۶ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۱:۱۰:۴۶
ستران سيمان تهران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۰:۰۳:۴۹ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۰:۰۳:۴۹
ستران سيمان تهران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۷:۱۴:۴۲ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۷:۱۴:۴۲
ستران سيمان تهران تمدید فرصت اعطا شده به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ب-۴ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۱۰:۰۳:۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۱۰:۰۳:۳۰
ستران سيمان تهران افشای اطلاعات بااهمیت - (برنامه انتشار اوراق بدهی - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۱۳:۳۷:۵۵ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۱۳:۳۷:۵۵
ستران سيمان تهران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت صنایع سیمان گیلان سبز) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۱۴:۵۵:۰۵ ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۱۴:۵۵:۰۵
ستران سيمان تهران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۱:۵۴:۲۷ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۱:۵۴:۲۷
ستران سيمان تهران اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ب-۳ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۱۱:۵۲:۵۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۱۱:۵۲:۵۵
ستران سيمان تهران معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۱۵:۲۱:۲۸ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۱۵:۲۱:۲۸
ستران سيمان تهران معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۰۹:۵۳:۳۴ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۰۹:۵۳:۳۴
ستران سيمان تهران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۲:۱۵:۲۸ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۲:۱۵:۲۸
ستران سيمان تهران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۸:۲۶:۰۸ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۸:۲۶:۰۸
ستران سيمان تهران مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۸:۱۴:۲۳ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۸:۱۴:۲۳
ستران سيمان تهران شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۶:۲۰:۴۵ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۶:۲۰:۴۵
ستران سيمان تهران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۵:۰۳:۲۳ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۵:۰۳:۲۳
صفحه 1 از 17 :یافته ها 334

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720