نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
سرود سيمان شاهرود گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۳:۰۴:۱۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۳:۰۴:۱۵
سرود سيمان شاهرود اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۴:۴۴:۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۴:۴۴:۳۰
سرود سيمان شاهرود گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ۱۸:۲۴:۵۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ۱۸:۲۴:۵۹
سرود سيمان شاهرود اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۵:۳۹:۳۱ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۵:۳۹:۳۱
سرود سيمان شاهرود گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۷:۰۴:۱۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۷:۰۴:۱۲
سرود سيمان شاهرود اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۱۶:۲۲:۰۳ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۱۶:۲۲:۰۳
سرود سيمان شاهرود ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ب-۹ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۱۲:۱۰:۵۱ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۱۲:۱۰:۵۱
سرود سيمان شاهرود شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ۰۸:۲۸:۰۵ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ۰۸:۲۸:۰۵
سرود سيمان شاهرود گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۰۹:۵۶:۴۴ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۰۹:۵۶:۴۴
سرود سيمان شاهرود گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۲:۲۳:۰۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۲:۲۳:۰۲
سرود سيمان شاهرود اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۶:۴۹:۲۹ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۶:۴۹:۲۹
سرود سيمان شاهرود گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۵:۰۸:۲۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۵:۰۸:۲۰
سرود سيمان شاهرود گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۲:۲۳:۲۳ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۲:۲۳:۲۳
سرود سيمان شاهرود معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۱۲:۰۹:۳۹ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۱۲:۰۹:۳۹
سرود سيمان شاهرود تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۰۹:۳۶:۳۵ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۰۹:۳۶:۳۵
سرود سيمان شاهرود آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ ۱۰:۳۸:۳۳ ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ ۱۰:۳۸:۳۳
سرود سيمان شاهرود زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ ۱۵:۲۷:۱۳ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ ۱۵:۲۷:۱۳
سرود سيمان شاهرود آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ ۱۵:۲۵:۲۸ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ ۱۵:۲۵:۲۸
سرود سيمان شاهرود گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۲ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ ۱۵:۲۳:۳۲ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ ۱۵:۲۳:۳۲
سرود سيمان شاهرود گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ ۱۵:۱۶:۱۶ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ ۱۵:۱۶:۱۶
صفحه 1 از 14 :یافته ها 271

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720