نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
سفارس سيمان فارس و خوزستان افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۵:۳۹:۴۵ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۵:۳۹:۴۵
سفارس سيمان فارس و خوزستان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۶:۰۶:۴۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۶:۰۶:۴۰
سفارس سيمان فارس و خوزستان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۱۶:۵۴:۳۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۱۶:۵۴:۳۵
سفارس سيمان فارس و خوزستان معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۱۳:۳۵:۱۱ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۱۳:۳۵:۱۱
سفارس سيمان فارس و خوزستان افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۹:۲۲:۲۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۹:۲۲:۲۵
سفارس سيمان فارس و خوزستان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۷:۵۹:۰۹ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۷:۵۹:۰۹
سفارس سيمان فارس و خوزستان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۳:۳۷:۳۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۳:۳۷:۳۹
سفارس سيمان فارس و خوزستان اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۲:۰۵:۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۲:۰۵:۳۰
سفارس سيمان فارس و خوزستان ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ب-۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۲:۲۰:۳۷ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۲:۲۰:۳۷
سفارس سيمان فارس و خوزستان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۶:۲۸:۵۴ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۶:۲۸:۵۴
سفارس سيمان فارس و خوزستان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۹:۵۱:۴۶ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۹:۵۱:۴۶
سفارس سيمان فارس و خوزستان تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱(اصلاحیه) ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ۰۹:۵۵:۵۵ ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ۰۹:۵۵:۵۵
سفارس سيمان فارس و خوزستان شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ۱۵:۲۰:۲۲ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ۱۵:۲۰:۲۲
سفارس سيمان فارس و خوزستان تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۲:۲۹:۰۳ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۲:۲۹:۰۳
سفارس سيمان فارس و خوزستان خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۵۱ ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۶:۴۷:۴۵ ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۶:۴۷:۴۵
سفارس سيمان فارس و خوزستان معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۶:۲۱:۳۷ ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۶:۲۱:۳۷
سفارس سيمان فارس و خوزستان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۲۰:۱۰:۳۴ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۲۰:۱۰:۳۴
سفارس سيمان فارس و خوزستان گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱(اصلاحیه) ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۳:۳۴:۵۱ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۳:۳۴:۵۱
سفارس سيمان فارس و خوزستان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۰:۰۲:۴۳ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۰:۰۲:۴۳
سفارس سيمان فارس و خوزستان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۲۱:۳۷:۱۳ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۲۱:۳۷:۱۳
صفحه 1 از 23 :یافته ها 452

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720