نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
سقاين سيمان قاين اطلاعیه در خصوص شناسه پرداخت جهت خریداران حق تقدم (به پیوست) ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۲:۲۹:۳۹ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۶:۰۹:۵۱
سقاين سيمان قاين اعلامیه پذیره نویسی عمومی ن-۶۵ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۱۰:۲۳:۲۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۱۰:۲۳:۲۸
سقاين سيمان قاين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۲:۱۳:۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۲:۱۳:۳۰
سقاين سيمان قاين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۰:۵۲:۳۸ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۰:۵۲:۳۸
سقاين سيمان قاين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۷:۱۴:۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۷:۱۴:۱۰
سقاين سيمان قاين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۵:۲۶:۴۳ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۵:۲۶:۴۳
سقاين سيمان قاين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۷:۴۴:۵۲ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۷:۴۴:۵۲
سقاين سيمان قاين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۳:۰۲:۰۷ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۳:۰۲:۰۷
سقاين سيمان قاين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۵:۱۹:۱۴ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۵:۱۹:۱۴
سقاين سيمان قاين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۰۹:۰۶:۳۶ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۰۹:۰۶:۳۶
سقاين سيمان قاين معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۱:۵۰:۲۸ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۱:۵۰:۲۸
سقاين سيمان قاين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۰:۵۳:۳۶ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۰:۵۳:۳۶
سقاين سيمان قاين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۱:۱۰:۴۶ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۱:۱۰:۴۶
سقاين سيمان قاين الزام درج شناسه پرداخت جهت خریداران حق تقدم سهام (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۰:۳۶:۱۳ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۵:۵۳:۴۳
سقاين سيمان قاين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۷:۵۹:۱۴ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۷:۵۹:۱۴
سقاين سيمان قاين مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱۰:۰۷:۱۷ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱۰:۰۷:۱۷
سقاين سيمان قاين تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۵۷ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۱۱:۲۶:۵۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۱۱:۲۶:۵۲
سقاين سيمان قاين تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۷ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۷:۵۴:۳۶ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۷:۵۴:۳۶
سقاين سيمان قاين تمدید مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه ن-۶۳ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۶:۵۷:۱۹ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۶:۵۷:۱۹
سقاين سيمان قاين آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۶ ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ ۱۷:۱۸:۵۹ ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ ۱۷:۱۸:۵۹
صفحه 1 از 15 :یافته ها 286

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720