نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
سپاها سيمان سپاهان تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۰۹:۰۴:۲۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۰۹:۰۴:۲۲
سپاها سيمان سپاهان خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۵۱ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۰۹:۰۰:۱۷ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۰۹:۰۰:۱۷
سپاها سيمان سپاهان صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ (شرکت سرمایه گذاری سیمان سپاهان) ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۴:۵۲:۳۳ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۴:۵۲:۳۳
سپاها سيمان سپاهان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۲:۳۷:۲۸ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۲:۳۷:۲۸
سپاها سيمان سپاهان صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ۲۳:۵۶:۱۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ۲۳:۵۶:۱۵
سپاها سيمان سپاهان گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ۱۹:۰۵:۵۱ ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ۱۹:۰۵:۵۱
سپاها سيمان سپاهان گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۱۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ۱۸:۵۲:۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ۱۸:۵۲:۳۲
سپاها سيمان سپاهان صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ۱۳:۱۴:۱۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ۱۳:۱۴:۱۵
سپاها سيمان سپاهان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سرمایه گذاری سیمان سپاهان) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ۱۲:۱۰:۴۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ۱۲:۱۰:۴۲
سپاها سيمان سپاهان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت بازرگانی نیکان تجارت شفق سیمان سپاهان(پاکت سازی شفق سیمان سپاهان)) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ۱۲:۰۳:۰۶ ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ۱۲:۰۳:۰۶
سپاها سيمان سپاهان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت حمل ونقل کالای رهنورد سیمان سپاهان) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ۱۱:۵۸:۵۳ ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ۱۱:۵۸:۵۳
سپاها سيمان سپاهان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت فرآورده های بتنی سیمان سپاهان) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ۱۱:۴۹:۲۴ ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ۱۱:۴۹:۲۴
سپاها سيمان سپاهان معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۵:۳۴:۰۲ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۵:۳۴:۰۲
سپاها سيمان سپاهان آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۰:۲۶:۴۵ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۰:۲۶:۴۵
سپاها سيمان سپاهان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۵:۴۲:۴۵ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۵:۴۲:۴۵
سپاها سيمان سپاهان افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۱:۳۸:۱۶ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۱:۳۸:۱۶
سپاها سيمان سپاهان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ۱۴:۰۲:۱۶ ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ۱۴:۰۲:۱۶
سپاها سيمان سپاهان اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۸:۳۱:۳۸ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۸:۳۱:۳۸
سپاها سيمان سپاهان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۱۴:۴۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۱۴:۴۳:۰۰
سپاها سيمان سپاهان ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ب-۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۲:۳۳:۴۸ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۲:۳۳:۴۸
صفحه 1 از 21 :یافته ها 410

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720