نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
شلعاب لعابيران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ۱۷:۰۸:۰۹ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ۱۷:۰۸:۰۹
شلعاب لعابيران آگهی ثبت افزایش سرمایه ن-۶۷ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۲:۱۴:۱۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۲:۱۴:۱۲
شلعاب لعابيران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۷:۱۵:۴۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۷:۱۵:۴۵
شلعاب لعابيران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۸:۰۸:۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۸:۰۸:۲۴
شلعاب لعابيران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ ۱۱:۲۳:۲۶ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ ۱۱:۲۳:۲۶
شلعاب لعابيران نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده(اصلاحیه) ن-۶۶ ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ ۱۲:۵۴:۴۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ ۱۲:۵۴:۴۰
شلعاب لعابيران نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده(اصلاحیه) ن-۶۶ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۶:۳۵:۵۶ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۶:۳۵:۵۶
شلعاب لعابيران نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده ن-۶۶ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۶:۵۲:۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۶:۵۲:۳۰
شلعاب لعابيران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۱:۰۷:۲۵ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۱:۰۷:۲۵
شلعاب لعابيران شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۳:۳۵:۳۷ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۳:۳۵:۳۷
شلعاب لعابيران اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۱۰:۴۶:۲۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۱۰:۴۶:۲۰
شلعاب لعابيران عدم پاسخگویی ناشر در خصوص لزوم برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی و افشای اهم مطالب مطرح شده ب-۸ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۰۹:۲۰:۴۹ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۰۹:۲۰:۴۹
شلعاب لعابيران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۰:۰۰:۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۰:۰۰:۱۰
شلعاب لعابيران ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ب-۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۱:۰۷:۳۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۱:۰۷:۳۳
شلعاب لعابيران اعلامیه پذیره نویسی عمومی ن-۶۵ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۵:۰۲:۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۵:۰۲:۱۰
شلعاب لعابيران شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۲:۱۶:۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۲:۱۶:۵۰
شلعاب لعابيران اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ۰۹:۳۰:۰۹ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ۰۹:۳۰:۰۹
شلعاب لعابيران شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۱۰:۴۷:۳۶ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۱۰:۴۷:۳۶
شلعاب لعابيران ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ب-۹ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۱۰:۴۶:۱۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۱۰:۴۶:۱۲
شلعاب لعابيران عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت نوسان قیمت سهام ب-۷ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۰۹:۲۴:۰۶ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۰۹:۲۴:۰۶
صفحه 1 از 14 :یافته ها 278

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720