نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
شگامرن مجتمع پترو صنعت گامرون گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۷:۳۳:۵۱ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۷:۳۳:۵۱
شگامرن مجتمع پترو صنعت گامرون اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۷:۲۶:۳۱ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۷:۲۶:۳۱
شگامرن مجتمع پترو صنعت گامرون گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۶:۱۷:۴۳ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۶:۱۷:۴۳
شگامرن مجتمع پترو صنعت گامرون اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۵:۳۲:۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۵:۳۲:۲۲
شگامرن مجتمع پترو صنعت گامرون گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۷:۵۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۷:۵۳:۰۰
شگامرن مجتمع پترو صنعت گامرون گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۸:۱۹:۲۸ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۸:۱۹:۲۸
شگامرن مجتمع پترو صنعت گامرون گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ۱۳:۳۷:۲۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ۱۳:۳۷:۲۲
شگامرن مجتمع پترو صنعت گامرون تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۶:۱۶:۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۶:۱۶:۳۲
شگامرن مجتمع پترو صنعت گامرون اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۵:۱۶:۱۴ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۵:۱۶:۱۴
شگامرن مجتمع پترو صنعت گامرون اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۲۰:۳۶:۳۱ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۲۰:۳۶:۳۱
شگامرن مجتمع پترو صنعت گامرون گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱۹:۵۸:۰۴ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱۹:۵۸:۰۴
شگامرن مجتمع پترو صنعت گامرون گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۱۵:۵۷:۵۹ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۱۵:۵۷:۵۹
شگامرن مجتمع پترو صنعت گامرون مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۱۴:۴۶:۲۶ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۱۴:۴۶:۲۶
شگامرن مجتمع پترو صنعت گامرون زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۱۳:۳۱:۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۱۳:۳۱:۱۰
شگامرن مجتمع پترو صنعت گامرون آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۱۲:۵۲:۵۷ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۱۲:۵۲:۵۷
شگامرن مجتمع پترو صنعت گامرون گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۱۰:۳۹:۱۹ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ۱۰:۳۹:۱۹
شگامرن مجتمع پترو صنعت گامرون صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۱۵:۳۴:۰۸ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۱۵:۳۴:۰۸
شگامرن مجتمع پترو صنعت گامرون گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۵:۴۹:۲۹ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۵:۴۹:۲۹
شگامرن مجتمع پترو صنعت گامرون گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ۱۳:۱۱:۱۲ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ۱۳:۱۱:۱۲
شگامرن مجتمع پترو صنعت گامرون گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۰۸:۵۷:۱۳ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۰۸:۵۷:۱۳
صفحه 1 از 3 :یافته ها 55

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720