نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
غمارگ مارگارين معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۷:۲۷:۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۷:۲۷:۳۲
غمارگ مارگارين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۷:۵۹:۵۹ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۷:۵۹:۵۹
غمارگ مارگارين شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۰۸:۵۷:۰۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۰۸:۵۷:۰۱
غمارگ مارگارين افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ۱۹:۵۵:۴۸ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ۱۹:۵۵:۴۸
غمارگ مارگارين مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۱۲:۱۰:۲۹ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۱۲:۱۰:۲۹
غمارگ مارگارين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۱۴:۲۸:۲۱ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۱۴:۲۸:۲۱
غمارگ مارگارين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۵:۴۳:۵۲ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۵:۴۳:۵۲
غمارگ مارگارين شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۶:۳۴:۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۶:۳۴:۲۳
غمارگ مارگارين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۶:۲۹:۲۷ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۶:۲۹:۲۷
غمارگ مارگارين افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ۰۸:۳۶:۰۴ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ۰۸:۳۶:۰۴
غمارگ مارگارين افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۰۹:۱۲:۰۴ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۰۹:۱۲:۰۴
غمارگ مارگارين اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ۱۸:۱۰:۳۹ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ۱۸:۱۰:۳۹
غمارگ مارگارين ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ب-۹ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ ۱۰:۰۸:۲۷ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ ۱۰:۰۸:۲۷
غمارگ مارگارين معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۹:۰۴:۵۹ ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۹:۰۴:۵۹
غمارگ مارگارين معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۹:۱۰:۱۷ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۹:۱۰:۱۷
غمارگ مارگارين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۹:۰۳:۴۱ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۹:۰۳:۴۱
غمارگ مارگارين شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۲:۱۰:۳۲ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۲:۱۰:۳۲
غمارگ مارگارين اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۲۳:۲۶:۴۷ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۲۳:۲۶:۴۷
غمارگ مارگارين مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ۱۶:۴۵:۱۷ ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ۱۶:۴۵:۱۷
غمارگ مارگارين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ۱۵:۵۷:۲۳ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ۱۵:۵۷:۲۳
صفحه 1 از 15 :یافته ها 290

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720