نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
فملي ملي صنايع مس ايران آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۶ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ۰۸:۵۳:۰۶ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ۰۸:۵۳:۰۶
فملي ملي صنايع مس ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ۱۴:۲۱:۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ۱۴:۲۱:۵۰
فملي ملي صنايع مس ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت نیروگاهی سیکل ترکیبی کرمانیان) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ۱۱:۴۲:۴۸ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ۱۱:۴۲:۴۸
فملي ملي صنايع مس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۰۸:۴۱:۰۴ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۰۸:۴۱:۰۴
فملي ملي صنايع مس ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه صنایع و معادن ماهان مس کرمان) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۱:۲۸:۴۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۱:۲۸:۴۵
فملي ملي صنايع مس ايران مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۳:۴۵:۱۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۶:۴۹:۱۶
فملي ملي صنايع مس ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت مس مزرعه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۷:۰۲:۵۹ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۷:۰۲:۵۹
فملي ملي صنايع مس ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت صنایع و معادن مس کرمان زمین) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۶:۵۵:۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۶:۵۵:۱۰
فملي ملي صنايع مس ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه صنایع و معادن گهر مس) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۶:۴۳:۰۷ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۶:۴۳:۰۷
فملي ملي صنايع مس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۲:۰۱:۲۵ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۲:۰۱:۲۵
فملي ملي صنايع مس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۱:۲۴:۰۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۱:۲۴:۰۲
فملي ملي صنايع مس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۰۹:۱۱:۴۱ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۰۹:۱۱:۴۱
فملي ملي صنايع مس ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۰:۱۳:۰۳ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۰:۱۳:۰۳
فملي ملي صنايع مس ايران اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۱ ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۱۴:۵۶:۱۸ ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۱۴:۵۶:۱۸
فملي ملي صنايع مس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۵:۳۳:۴۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۵:۳۳:۴۱
فملي ملي صنايع مس ايران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۰۹:۴۲:۲۶ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۰۹:۴۲:۲۶
فملي ملي صنايع مس ايران افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۰:۳۴:۲۲ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۰:۳۴:۲۲
فملي ملي صنايع مس ايران افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۰۹:۴۵:۴۳ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۰۹:۴۵:۴۳
فملي ملي صنايع مس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۰۸:۵۴:۰۴ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۰۸:۵۴:۰۴
فملي ملي صنايع مس ايران پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۱:۴۰:۲۹ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۱:۴۰:۲۹
صفحه 1 از 20 :یافته ها 386

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720