نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
لپارس کارخانجات پارس الکتريک گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۱۳:۰۰:۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۱۳:۰۰:۱۰
لپارس کارخانجات پارس الکتريک اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۸:۴۳:۳۴ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۸:۴۳:۳۴
لپارس کارخانجات پارس الکتريک اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت ساخت وتولید قطعات الکترونیک سیرجان) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۱:۵۳:۵۱ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۱:۵۳:۵۱
لپارس کارخانجات پارس الکتريک افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۴:۲۵:۳۹ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۴:۲۵:۳۹
لپارس کارخانجات پارس الکتريک اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۴:۱۰:۵۳ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۴:۱۰:۵۳
لپارس کارخانجات پارس الکتريک تمدید فرصت اعطا شده به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ب-۴ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۱۰:۲۸:۵۳ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۱۰:۲۸:۵۳
لپارس کارخانجات پارس الکتريک افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ۰۸:۳۸:۲۷ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ۰۸:۳۸:۲۷
لپارس کارخانجات پارس الکتريک افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۱۰:۲۰:۴۷ ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۱۰:۲۰:۴۷
لپارس کارخانجات پارس الکتريک گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۴:۳۷:۵۸ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۴:۳۷:۵۸
لپارس کارخانجات پارس الکتريک مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۷:۴۶:۱۹ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۷:۴۶:۱۹
لپارس کارخانجات پارس الکتريک اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ب-۳ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۱۱:۵۰:۱۴ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۱۱:۵۰:۱۴
لپارس کارخانجات پارس الکتريک عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت تخطی از الزامات دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ب-۱ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۱۱:۴۹:۵۸ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۱۱:۴۹:۵۸
لپارس کارخانجات پارس الکتريک افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ۰۹:۴۳:۴۶ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ۰۹:۴۳:۴۶
لپارس کارخانجات پارس الکتريک افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۱۰:۵۳:۳۳ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۱۰:۵۳:۳۳
لپارس کارخانجات پارس الکتريک افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج برگزاری مزایده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۱۰:۴۶:۵۷ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۱۰:۴۶:۵۷
لپارس کارخانجات پارس الکتريک اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۰۹:۰۵:۳۸ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۰۹:۰۵:۳۸
لپارس کارخانجات پارس الکتريک اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ۱۰:۱۸:۱۳ ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ۱۰:۱۸:۱۳
لپارس کارخانجات پارس الکتريک گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۶:۰۵:۳۷ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۶:۰۵:۳۷
لپارس کارخانجات پارس الکتريک شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۰:۴۵:۳۹ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۰:۴۵:۳۹
لپارس کارخانجات پارس الکتريک افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۰۹:۱۱:۵۷ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۰۹:۱۱:۵۷
صفحه 1 از 14 :یافته ها 278

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720