نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۵:۱۶:۰۵ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۵:۱۶:۰۵
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۱۷:۱۸:۴۸ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۱۷:۱۸:۴۸
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه تجارت بین المللی زرین پرشیای امید) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۶:۵۱:۰۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۶:۵۱:۰۹
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سپه ساختمان خراسان سهامی خاص) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۹:۲۴:۵۴ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۹:۲۴:۵۴
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سرمایه گذاری گوهران امید قشم) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۹:۲۰:۰۴ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۹:۲۰:۰۴
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۹:۱۵:۲۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۹:۱۵:۲۵
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سپه ساختمان امید) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۹:۱۱:۱۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۹:۱۱:۱۵
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۱:۵۷:۵۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۱:۵۷:۵۲
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه تجارت پتروامید کیش) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ۱۴:۰۱:۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ۱۴:۰۱:۱۰
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت مدیریت انرژی داریان ماد) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ۱۸:۱۴:۴۶ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ۱۸:۱۴:۴۶
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت سرمایه گذاری رفاهی خدماتی و گردشگری امید تابان آسیا) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ۱۵:۰۶:۰۶ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ۱۵:۰۶:۰۶
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت امید تابان خلیج فارس) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ۱۴:۴۲:۵۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ۱۴:۴۲:۵۲
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت پتروامیدآسیا) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۵:۰۶:۰۶ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۵:۰۶:۰۶
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت ذخیره سازان پترو امید) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۵:۰۴:۱۵ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۵:۰۴:۱۵
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت انرژی آسماری کیش) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۵:۰۲:۴۴ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۵:۰۲:۴۴
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت پیمانکاری عمومی پترو امید آسیا) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۵:۰۰:۱۴ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۵:۰۰:۱۴
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری گشت مهر پیشه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۱۹:۰۵:۵۷ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۱۹:۰۵:۵۷
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت چاپ و نشر سپه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۵:۰۲:۴۹ ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۵:۰۲:۴۹
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت یزد سفالین) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۵:۵۷:۰۶ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۵:۵۷:۰۶
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت تولیدی ساگاروقطعات نسوز) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۸:۴۹:۲۳ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۸:۴۹:۲۳
صفحه 1 از 17 :یافته ها 327

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720