نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۷:۴۵:۲۶ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۷:۴۵:۲۶
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۱۶:۳۲:۴۲ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۱۶:۳۲:۴۲
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ۱۸:۴۸:۲۰ ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ۱۸:۴۸:۲۰
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ ۱۴:۳۶:۳۱ ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ ۱۴:۳۶:۳۱
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ ۱۵:۳۹:۵۶ ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ ۱۵:۳۹:۵۶
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۰۸/۲۴ ۱۳:۱۰:۳۵ ۱۳۹۵/۰۸/۲۴ ۱۳:۱۰:۳۵
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده) ۱۳۹۵/۰۷/۱۱ ۱۵:۴۹:۲۳ ۱۳۹۵/۰۷/۱۱ ۱۵:۴۹:۲۳
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ ۱۸:۱۵:۵۶ ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ ۱۸:۱۵:۵۶
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ ۱۵:۴۷:۳۷ ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ ۱۵:۴۷:۳۷
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ ۱۷:۰۸:۰۳ ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ ۱۷:۰۸:۰۳
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده) ۱۳۹۴/۰۷/۱۳ ۱۵:۵۸:۴۲ ۱۳۹۴/۰۷/۱۳ ۱۵:۵۸:۴۲
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۴/۰۵/۲۸ ۱۱:۰۲:۰۴ ۱۳۹۴/۰۵/۲۸ ۱۱:۰۲:۰۴
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی دوره ۳ ماهه ۱۳۹۴/۰۲/۱۹ ۱۷:۰۹:۲۶ ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ ۰۸:۵۳:۲۵
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی دوره ۹ ماهه ۱۳۹۳/۰۸/۲۴ ۰۹:۵۵:۲۱ ۱۳۹۳/۰۸/۲۴ ۱۰:۱۶:۴۳
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی دوره ۶ ماهه (اصلاحیه) ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ ۱۰:۲۳:۱۴ ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ ۱۴:۵۴:۰۲
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی دوره ۶ ماهه (حسابرسی شده) ۱۳۹۳/۰۷/۱۲ ۱۵:۰۸:۱۹ ۱۳۹۳/۰۷/۱۴ ۰۸:۲۶:۱۷
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی دوره ۶ ماهه ۱۳۹۳/۰۵/۲۹ ۱۳:۵۶:۵۶ ۱۳۹۳/۰۶/۰۱ ۰۸:۴۹:۵۰
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی دوره ۳ ماهه ۱۳۹۳/۰۳/۱۳ ۱۰:۱۸:۳۵ ۱۳۹۳/۰۳/۱۷ ۰۹:۳۱:۴۹
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی دوره ۹ ماهه ۱۳۹۲/۰۸/۰۷ ۰۹:۲۰:۰۵ ۱۳۹۲/۰۸/۰۸ ۱۵:۴۱:۵۸
واميد مديريت سرمايه گذاري اميد پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی دوره ۶ ماهه (حسابرسی شده) ۱۳۹۲/۰۶/۲۰ ۱۶:۱۵:۳۶ ۱۳۹۲/۰۶/۲۱ ۱۰:۲۸:۴۳
صفحه 1 از 2 :یافته ها 40

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720