نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
وبشهر توسعه صنايع بهشهر معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) ن-۴۵ ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۱۴:۰۵:۴۸ ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۱۴:۰۵:۴۸
وبشهر توسعه صنايع بهشهر معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۱۰:۵۶:۴۶ ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۱۰:۵۶:۴۶
وبشهر توسعه صنايع بهشهر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۱:۴۰:۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۱:۴۰:۳۲
وبشهر توسعه صنايع بهشهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۱۸:۴۱:۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۱۸:۴۱:۳۲
وبشهر توسعه صنايع بهشهر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۸:۴۶:۰۱ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۸:۴۶:۰۱
وبشهر توسعه صنايع بهشهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت بازرگانی نواندیشان اطلس) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ۱۷:۴۱:۳۹ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ۱۷:۴۱:۳۹
وبشهر توسعه صنايع بهشهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سرآمد صنایع بهشهر) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ۱۷:۲۲:۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ۱۷:۲۲:۰۰
وبشهر توسعه صنايع بهشهر صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت فروشگاههای زنجیره ای فرا صرفه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۰۹:۵۲:۱۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۰۹:۵۲:۱۲
وبشهر توسعه صنايع بهشهر صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت به پخش داروی بهشهر) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ ۱۱:۳۶:۲۳ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ ۱۱:۳۶:۲۳
وبشهر توسعه صنايع بهشهر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۶:۲۸:۱۶ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۶:۲۸:۱۶
وبشهر توسعه صنايع بهشهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۶:۰۹:۵۲ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۶:۰۹:۵۲
وبشهر توسعه صنايع بهشهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت به پخش) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۵:۳۸:۲۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۵:۳۸:۲۰
وبشهر توسعه صنايع بهشهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت به پخش داروی بهشهر) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۳:۴۰:۱۶ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۳:۴۰:۱۶
وبشهر توسعه صنايع بهشهر افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج برگزاری مزایده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۱۵:۴۰:۴۷ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۱۵:۴۰:۴۷
وبشهر توسعه صنايع بهشهر افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۸:۱۷:۱۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۸:۱۷:۱۳
وبشهر توسعه صنايع بهشهر اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۲:۴۵:۱۶ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۲:۴۵:۱۶
وبشهر توسعه صنايع بهشهر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۲۰:۰۹:۱۷ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۲۰:۰۹:۱۷
وبشهر توسعه صنايع بهشهر ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ب-۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۲:۴۱:۳۷ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۲:۴۱:۳۷
وبشهر توسعه صنايع بهشهر شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۶:۴۴:۲۷ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۶:۴۴:۲۷
وبشهر توسعه صنايع بهشهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت زرین پخش بهشهر) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۱:۵۲:۰۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۱:۵۲:۰۹
صفحه 1 از 39 :یافته ها 778

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720