نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۵۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ۱۷:۴۱:۰۳ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ۱۷:۴۱:۰۳
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۱۱:۲۳:۵۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۱۱:۲۳:۵۴
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۱۱:۲۳:۴۳ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۱۱:۲۳:۴۳
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ۱۸:۱۶:۰۸ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ۱۸:۱۶:۰۸
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۱۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ۱۰:۵۴:۴۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ۱۰:۵۴:۴۲
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۱۳:۲۳:۳۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۱۳:۲۳:۳۴
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ۱۴:۰۱:۱۳ ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ۱۴:۰۱:۱۳
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۹:۴۷:۱۶ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۹:۴۷:۱۶
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۱:۴۵:۲۰ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۱:۴۵:۲۰
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۹:۲۱:۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۹:۲۱:۱۱
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۸:۴۷:۰۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۸:۴۷:۰۲
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي آگهی تکمیل اطلاعات سهامداران (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۱۷:۳۸:۵۷ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۱۷:۳۸:۵۷
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۷:۴۱:۰۹ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۷:۴۱:۰۹
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي افشای اطلاعات بااهمیت - (واگذاری سهام - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۷:۵۱:۱۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۷:۵۱:۱۹
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۶:۱۸:۰۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۶:۱۸:۰۹
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۳:۲۲:۳۶ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۳:۲۲:۳۶
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ۱۶:۲۱:۴۵ ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ۱۶:۲۱:۴۵
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۰:۴۵:۴۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۰:۴۵:۴۱
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ب-۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۲:۱۹:۰۴ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۲:۱۹:۰۴
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۰۸:۳۴:۳۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۰۸:۳۴:۳۳
صفحه 1 از 20 :یافته ها 386

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720