نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۱:۴۳:۳۹ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۱:۴۳:۳۹
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۲۱:۵۴:۴۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۲۱:۵۴:۴۲
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۶:۳۳:۴۴ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۶:۳۳:۴۴
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۹:۱۹:۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۹:۱۹:۳۲
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۷:۱۸:۱۶ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۷:۱۸:۱۶
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ۱۱:۵۵:۲۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ۱۱:۵۵:۲۰
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۱۶:۳۰:۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۱۶:۳۰:۰۰
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۱۴:۵۷:۲۶ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۱۴:۵۷:۲۶
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۱۷:۰۱:۲۸ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۱۷:۰۱:۲۸
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ۲۰:۰۱:۲۲ ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ۲۰:۰۱:۲۲
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ ۰۹:۴۰:۲۷ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ ۰۹:۴۰:۲۷
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۶:۵۷:۲۷ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۶:۵۷:۲۷
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۵۲ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۰۸:۲۳:۰۳ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۰۸:۲۳:۰۳
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ۰۹:۱۵:۰۹ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ۰۹:۱۵:۰۹
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۱۱ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۲۳:۴۳:۱۶ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۲۳:۴۳:۱۶
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۱۳:۱۸:۳۳ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۱۳:۱۸:۳۳
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۱۲ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۱۲:۳۹:۰۷ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۱۲:۳۹:۰۷
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۵۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۱۱:۱۹:۵۷ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۱۱:۱۹:۵۷
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۹:۲۳:۰۲ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۹:۲۳:۰۲
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۱۸:۱۲:۳۷ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۱۸:۱۲:۳۷
صفحه 1 از 19 :یافته ها 364

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720