نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) ن-۴۵ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۲:۵۱:۱۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۲:۵۱:۱۸
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۱:۴۱:۴۷ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۱:۴۱:۴۷
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۱۶:۳۱:۰۴ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۱۶:۳۱:۰۴
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۱۴:۲۵:۲۸ ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۱۴:۲۵:۲۸
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۵:۱۷:۵۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۵:۱۷:۵۲
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۵:۲۷:۳۷ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۵:۲۷:۳۷
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۶:۴۱:۳۴ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۶:۴۱:۳۴
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۰۸:۵۹:۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۰۸:۵۹:۲۳
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت نوسان قیمت سهام ب-۷ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۰۹:۲۱:۴۷ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۰۹:۲۱:۴۷
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۲:۵۰:۵۷ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۲:۵۰:۵۷
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۰:۳۱:۲۶ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۰:۳۱:۲۶
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۳:۳۳:۱۴ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۳:۳۳:۱۴
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۰۹:۲۶:۱۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۰۹:۲۶:۱۲
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۱ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۰:۵۲:۳۲ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۰:۵۲:۳۲
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ۱۳:۰۰:۰۸ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ۱۳:۰۰:۰۸
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ۱۳:۲۵:۵۸ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ۱۳:۲۵:۵۸
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۰۷:۵۰:۳۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۰۷:۵۰:۳۱
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۶:۵۴:۳۴ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۶:۵۴:۳۴
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۰۹:۰۵:۲۸ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۰۹:۰۵:۲۸
ولصنم ليزينگ صنعت و معدن مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۳:۱۲:۵۵ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۳:۱۲:۵۵
صفحه 1 از 16 :یافته ها 304

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720