نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
ومعادن سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ۱۰:۰۳:۴۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ۱۰:۰۳:۴۴
ومعادن سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۱۵:۱۱:۳۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۱۵:۱۱:۳۴
ومعادن سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۵:۳۸:۱۵ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۵:۳۸:۱۵
ومعادن سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۶:۳۳:۳۴ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۶:۳۳:۳۴
ومعادن سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ن-۳۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۷:۰۲:۳۳ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۷:۰۲:۳۳
ومعادن سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۲:۳۷:۵۴ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۲:۳۷:۵۴
ومعادن سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ۱۹:۳۱:۵۸ ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ۱۹:۳۱:۵۸
ومعادن سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۲۳:۱۲:۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۲۳:۱۲:۳۰
ومعادن سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت کک طبس) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ۱۰:۱۵:۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ۱۰:۱۵:۰۰
ومعادن سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۱۲:۱۴:۰۱ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۱۲:۱۴:۰۱
ومعادن سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت فولاد سدید ماهان) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۰۹:۰۲:۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۰۹:۰۲:۵۰
ومعادن سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۷:۵۸:۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۷:۵۸:۱۰
ومعادن سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۶:۵۲:۵۸ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۶:۵۲:۵۸
ومعادن سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۸:۳۹:۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۸:۳۹:۰۰
ومعادن سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ۱۷:۳۲:۴۶ ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ۱۷:۳۲:۴۶
ومعادن سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ب-۹ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۰:۱۰:۴۵ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۰:۱۰:۴۵
ومعادن سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات اطلاعیه توزیع اوراق جدید سهام (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ ۱۰:۱۸:۴۵ ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ ۱۲:۱۶:۰۴
ومعادن سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۰:۲۷:۰۸ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۰:۲۷:۰۸
ومعادن سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۸:۱۶:۵۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۸:۱۶:۵۵
ومعادن سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۰۸:۵۶:۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۰۸:۵۶:۳۲
صفحه 1 از 26 :یافته ها 517

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720