نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
ونيرو سرمايه گذاري نيرو گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۲:۴۷:۲۵ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۲:۴۷:۲۵
ونيرو سرمايه گذاري نيرو اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۰:۰۵:۱۵ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۰:۰۵:۱۵
ونيرو سرمايه گذاري نيرو معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۱:۴۲:۵۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۱:۴۲:۵۳
ونيرو سرمايه گذاري نيرو صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش) ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۵:۱۷:۳۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۵:۱۷:۳۹
ونيرو سرمايه گذاري نيرو صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (شرکت توسعه مدیریت نیرو گاهی ایرسا) ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۵:۱۳:۱۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۵:۱۳:۱۱
ونيرو سرمايه گذاري نيرو گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۴:۲۴:۴۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۴:۲۴:۴۱
ونيرو سرمايه گذاري نيرو افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییرات با اهمیت در عملکرد شرکت های تحت کنترل - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۰۹:۵۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۰۹:۵۳:۰۰
ونيرو سرمايه گذاري نيرو افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییرات با اهمیت در عملکرد شرکت های تحت کنترل - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۰:۱۰:۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۰:۱۰:۲۳
ونيرو سرمايه گذاري نيرو افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییرات با اهمیت در عملکرد شرکت های تحت کنترل - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۰۹:۱۴:۴۶ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۰۹:۱۴:۴۶
ونيرو سرمايه گذاري نيرو مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۰۹:۱۷:۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۰۹:۱۷:۲۰
ونيرو سرمايه گذاري نيرو گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۱:۴۱:۰۴ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۱:۴۱:۰۴
ونيرو سرمايه گذاري نيرو تصمیمات هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه ن-۷۳ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۰۹:۳۵:۳۲ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۰۹:۳۵:۳۲
ونيرو سرمايه گذاري نيرو زمان تشکیل جلسه هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه ن-۷۱ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۷:۱۹:۰۶ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۷:۱۹:۰۶
ونيرو سرمايه گذاري نيرو مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۱۸:۰۹:۲۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۶:۰۶:۲۳
ونيرو سرمايه گذاري نيرو تصمیم هیئت مدیره به انجام افزایش سرمایه تفویض شده در مجمع فوق العاده ن-۷۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۰:۴۸:۱۱ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۰:۴۸:۱۱
ونيرو سرمايه گذاري نيرو گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۱۶:۵۱:۱۵ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۱۶:۵۱:۱۵
ونيرو سرمايه گذاري نيرو تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۱۶:۲۴:۵۱ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۱۶:۲۴:۵۱
ونيرو سرمايه گذاري نيرو خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۱ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۰۸:۵۳:۳۶ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۰۸:۵۳:۳۶
ونيرو سرمايه گذاري نيرو اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۹:۴۸:۵۱ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۹:۴۸:۵۱
ونيرو سرمايه گذاري نيرو اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۷ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱۰:۴۲:۵۶ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱۰:۴۲:۵۶
صفحه 1 از 21 :یافته ها 402

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720