نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
ونيرو سرمايه گذاري نيرو گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۱۳:۱۵:۲۶ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۱۳:۱۵:۲۶
ونيرو سرمايه گذاري نيرو گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ۱۷:۱۶:۳۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ۱۷:۱۶:۳۲
ونيرو سرمايه گذاري نيرو صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (شرکت توسعه مديريت نيرو گاهي ايرسا) ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ۱۴:۲۶:۱۹ ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ۱۴:۲۶:۱۹
ونيرو سرمايه گذاري نيرو گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (شرکت صادرات نيرو خليج فارس کيش) ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ۱۳:۰۱:۴۹ ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ۱۳:۰۱:۴۹
ونيرو سرمايه گذاري نيرو گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ۱۶:۰۸:۰۴ ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ۱۶:۰۸:۰۴
ونيرو سرمايه گذاري نيرو صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ (شرکت صادرات نيرو خليج فارس کيش) ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۱۰:۰۲:۴۹ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۱۰:۰۲:۴۹
ونيرو سرمايه گذاري نيرو اطلاع رساني در خصوص ثبت افزايش سرمايه تا زمان برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (به پیوست) ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۰۸:۳۸:۴۱ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۰۸:۳۸:۴۱
ونيرو سرمايه گذاري نيرو گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ۱۴:۱۹:۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ۱۴:۱۹:۳۰
ونيرو سرمايه گذاري نيرو اطلاعيه در خصوص نحوه پرداخت وجه حق تقدم سهام (به پیوست) ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ۱۰:۲۶:۴۱ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ۱۰:۲۶:۴۱
ونيرو سرمايه گذاري نيرو مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ۱۰:۰۳:۲۹ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ۱۰:۰۳:۲۹
ونيرو سرمايه گذاري نيرو اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۶:۳۶:۲۹ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۱۶:۳۶:۲۹
ونيرو سرمايه گذاري نيرو اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۱۸:۱۲:۳۴ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۱۸:۱۲:۳۴
ونيرو سرمايه گذاري نيرو اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ ۱۶:۴۲:۴۹ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ ۱۶:۴۲:۴۹
ونيرو سرمايه گذاري نيرو اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) (شرکت مديريت توليد برق آذربايجان غربي) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۱:۴۴:۱۷ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۸:۲۸:۵۱
ونيرو سرمايه گذاري نيرو اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) (شرکت توليد نيروي پرتو شمس تابان) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۱:۴۵:۳۱ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۸:۲۸:۰۵
ونيرو سرمايه گذاري نيرو تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۷ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۱۸:۳۱:۲۴ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۱۸:۳۱:۲۴
ونيرو سرمايه گذاري نيرو تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ن-۵۲ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۱۸:۲۹:۵۲ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۱۸:۲۹:۵۲
ونيرو سرمايه گذاري نيرو گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۱۵:۰۹:۳۸ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۱۵:۰۹:۳۸
ونيرو سرمايه گذاري نيرو صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (شرکت توسعه مديريت نيرو گاهي ايرسا) ن-۳۱ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۶:۲۰:۴۷ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۶:۲۰:۴۷
ونيرو سرمايه گذاري نيرو مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ ۱۶:۴۹:۱۴ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۱۳:۰۲:۲۴
صفحه 1 از 18 :یافته ها 356

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970120

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88718720