نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
وپترو سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۰:۱۹:۴۸ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۰:۱۹:۴۸
وپترو سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۵:۴۱:۴۷ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۳:۳۰:۲۰
وپترو سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۰۹:۵۱:۲۹ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۰۹:۵۱:۲۹
وپترو سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۷:۴۰:۵۰ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۷:۴۰:۵۰
وپترو سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت نگهداشت کاران) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۸:۲۲:۳۹ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۸:۲۲:۳۹
وپترو سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت گسترش تجارت هامون) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۱۳:۳۱:۳۳ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۱۳:۳۱:۳۳
وپترو سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سرمایه گذاری هامون کیش) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۱۳:۳۱:۰۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۱۳:۳۱:۰۱
وپترو سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۱۲:۴۸:۳۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۱۲:۴۸:۳۱
وپترو سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۰۹:۳۹:۰۱ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۰۹:۳۹:۰۱
وپترو سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۸:۵۱:۴۳ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۸:۵۱:۴۳
وپترو سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۸:۱۳:۰۶ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۸:۱۳:۰۶
وپترو سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (شرکت سرمایه گذاری هامون کیش) ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۱:۳۱:۰۷ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۱:۳۱:۰۷
وپترو سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۶:۳۰:۰۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۶:۳۰:۰۵
وپترو سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۷:۵۹:۲۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۷:۵۹:۲۵
وپترو سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ب-۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۴:۵۸:۲۴ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۴:۵۸:۲۴
وپترو سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ۱۴:۱۲:۴۶ ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ۱۴:۱۲:۴۶
وپترو سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۱۲:۴۰:۱۵ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۱۲:۴۰:۱۵
وپترو سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۲:۲۷:۳۶ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۲:۲۷:۳۶
وپترو سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۱۵:۱۴:۵۷ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۱۵:۱۴:۵۷
وپترو سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ۱۵:۴۹:۲۳ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ۱۵:۴۹:۲۳
صفحه 1 از 25 :یافته ها 483

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720