نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
وپترو سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۱۳:۳۶:۱۵ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۱۳:۳۶:۱۵
وپترو سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی ن-۵۸ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۱۷:۳۴:۱۷ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۱۷:۳۴:۱۷
وپترو سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ن-۵۶ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۷:۵۷:۳۵ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۷:۵۷:۳۵
وپترو سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۷:۵۶:۵۷ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۷:۵۶:۵۷
وپترو سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي تمدید مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه ن-۶۳ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۷:۵۶:۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۷:۵۶:۱۱
وپترو سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شیمی تکس آریا) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۱۱:۴۴:۴۹ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۱۱:۴۴:۴۹
وپترو سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شیمی بافت) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۱۱:۴۴:۴۱ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۱۱:۴۴:۴۱
وپترو سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۷:۰۰:۰۶ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۷:۰۰:۰۶
وپترو سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (شرکت سرمایه گذاری هامون کیش) ن-۳۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۶:۵۹:۱۹ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۶:۵۹:۱۹
وپترو سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ۱۴:۵۳:۲۷ ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ۱۴:۵۳:۲۷
وپترو سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۰:۱۹:۴۸ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۰:۱۹:۴۸
وپترو سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۵:۴۱:۴۷ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۳:۳۰:۲۰
وپترو سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۰۹:۵۱:۲۹ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۰۹:۵۱:۲۹
وپترو سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۷:۴۰:۵۰ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۷:۴۰:۵۰
وپترو سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت نگهداشت کاران) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۸:۲۲:۳۹ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۸:۲۲:۳۹
وپترو سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت گسترش تجارت هامون) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۱۳:۳۱:۳۳ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۱۳:۳۱:۳۳
وپترو سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سرمایه گذاری هامون کیش) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۱۳:۳۱:۰۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۱۳:۳۱:۰۱
وپترو سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۱۲:۴۸:۳۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۱۲:۴۸:۳۱
وپترو سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۰۹:۳۹:۰۱ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۰۹:۳۹:۰۱
وپترو سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۸:۵۱:۴۳ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۸:۵۱:۴۳
صفحه 1 از 25 :یافته ها 493

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720