نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
کازرو پتروشيمي کازرون اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۶:۲۱:۰۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۶:۲۱:۰۲
کازرو پتروشيمي کازرون اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۵:۵۱:۰۴ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۵:۵۱:۰۴
کازرو پتروشيمي کازرون عدم پاسخگویی ناشر در خصوص لزوم برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی و افشای اهم مطالب مطرح شده ف ب-۸ ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۰۸:۵۲:۰۱ ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۰۸:۵۲:۰۱
کازرو پتروشيمي کازرون ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ف ب-۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۰:۰۹:۳۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۰:۰۹:۳۵
کازرو پتروشيمي کازرون شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۲:۱۱:۱۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۲:۱۱:۱۲
کازرو پتروشيمي کازرون اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ۱۰:۰۲:۴۴ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ۱۰:۰۲:۴۴
کازرو پتروشيمي کازرون ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ف ب-۹ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۱۰:۲۹:۰۹ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۱۰:۲۹:۰۹
کازرو پتروشيمي کازرون اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۰:۴۴:۲۴ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۰:۴۴:۲۴
کازرو پتروشيمي کازرون تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۴:۴۳:۴۹ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۴:۴۳:۴۹
کازرو پتروشيمي کازرون زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۲:۱۲:۵۹ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۲:۱۲:۵۹
کازرو پتروشيمي کازرون گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ۰۹:۰۲:۲۷ ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ۰۹:۰۲:۲۷
کازرو پتروشيمي کازرون صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۱۹:۰۳:۴۲ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۱۹:۰۳:۴۲
کازرو پتروشيمي کازرون آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۳:۲۳:۰۴ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۳:۲۳:۰۴
کازرو پتروشيمي کازرون صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۰۹:۱۸:۳۶ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۰۹:۱۸:۳۶
کازرو پتروشيمي کازرون اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۳:۲۷:۱۸ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۳:۲۷:۱۸
کازرو پتروشيمي کازرون اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ۱۷:۱۶:۴۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ۱۷:۱۶:۴۰
کازرو پتروشيمي کازرون اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۰:۵۶:۴۶ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۰:۵۶:۴۶
کازرو پتروشيمي کازرون تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ن-۵۲ ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ ۱۶:۴۴:۵۸ ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ ۱۶:۴۴:۵۸
کازرو پتروشيمي کازرون آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ن-۵۳ ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ۱۴:۴۲:۵۹ ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ۱۴:۴۲:۵۹
کازرو پتروشيمي کازرون آگهی ثبت افزایش سرمایه(اصلاحیه) ن-۶۷ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ ۱۳:۴۶:۲۳ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ ۱۳:۴۶:۲۳
صفحه 1 از 7 :یافته ها 133

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720