نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
کپشير پشم شيشه ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۷:۴۲:۰۵ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۷:۴۲:۰۵
کپشير پشم شيشه ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۸:۰۱:۳۷ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۸:۰۱:۳۷
کپشير پشم شيشه ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ۱۹:۱۹:۵۳ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ۱۹:۱۹:۵۳
کپشير پشم شيشه ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۱۱:۵۹:۵۳ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۱۱:۵۹:۵۳
کپشير پشم شيشه ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۸:۴۰:۴۴ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۸:۴۰:۴۴
کپشير پشم شيشه ايران صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ۰۹:۳۶:۰۵ ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ۰۹:۳۶:۰۵
کپشير پشم شيشه ايران صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ۱۶:۵۵:۵۶ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ۱۶:۵۵:۵۶
کپشير پشم شيشه ايران صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ۱۷:۱۷:۴۶ ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ۱۷:۱۷:۴۶
کپشير پشم شيشه ايران صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ۲۰:۴۲:۴۰ ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ۲۰:۴۲:۴۰
کپشير پشم شيشه ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ۱۵:۴۰:۴۳ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ۱۵:۴۰:۴۳
کپشير پشم شيشه ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۸:۲۸:۰۵ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۸:۲۸:۰۵
کپشير پشم شيشه ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۱۷:۳۶:۰۶ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۱۷:۳۶:۰۶
کپشير پشم شيشه ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ ۱۹:۰۵:۵۲ ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ ۱۹:۰۵:۵۲
کپشير پشم شيشه ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ ۰۸:۴۳:۲۱ ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ ۰۸:۴۳:۲۱
کپشير پشم شيشه ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۶:۲۵:۵۵ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۶:۲۵:۵۵
کپشير پشم شيشه ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۱۲:۱۸:۵۳ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۱۲:۱۸:۵۳
کپشير پشم شيشه ايران صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ ۱۶:۰۸:۱۴ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ ۱۶:۰۸:۱۴
کپشير پشم شيشه ايران صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ ۰۸:۵۴:۳۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ ۰۸:۵۴:۳۰
کپشير پشم شيشه ايران صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ ۱۹:۴۸:۰۴ ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ ۱۹:۴۸:۰۴
کپشير پشم شيشه ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۱۶:۴۷:۰۴ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۱۶:۴۷:۰۴
صفحه 1 از 4 :یافته ها 75

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720