نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
کگل معدني و صنعتي گل گهر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۲۰:۰۶:۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۲۰:۰۶:۳۲
کگل معدني و صنعتي گل گهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۵:۱۷:۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۵:۱۷:۰۰
کگل معدني و صنعتي گل گهر زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ۱۶:۱۴:۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ۱۶:۱۴:۲۲
کگل معدني و صنعتي گل گهر صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (شرکت شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر) ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۶:۰۶:۴۴ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۶:۰۶:۴۴
کگل معدني و صنعتي گل گهر آگهی ثبت افزایش سرمایه ن-۶۷ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۴:۲۸:۱۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۴:۲۸:۱۹
کگل معدني و صنعتي گل گهر شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۰۹:۳۵:۱۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۰۹:۳۵:۱۲
کگل معدني و صنعتي گل گهر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۷:۰۷:۲۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۷:۰۷:۲۵
کگل معدني و صنعتي گل گهر نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده ن-۶۶ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۱۳:۱۶:۴۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۱۳:۱۶:۴۰
کگل معدني و صنعتي گل گهر افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۰۹:۰۵:۱۲ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۰۹:۰۵:۱۲
کگل معدني و صنعتي گل گهر افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ۱۴:۲۴:۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ۱۴:۲۴:۰۰
کگل معدني و صنعتي گل گهر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۴:۵۳:۳۴ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۴:۵۳:۳۴
کگل معدني و صنعتي گل گهر اعلامیه پذیره نویسی عمومی ن-۶۵ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۰۸:۵۷:۲۴ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۰۸:۵۷:۲۴
کگل معدني و صنعتي گل گهر شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۰۸:۴۶:۲۹ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۰۸:۴۶:۲۹
کگل معدني و صنعتي گل گهر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۶:۰۲:۱۱ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۶:۰۲:۱۱
کگل معدني و صنعتي گل گهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۹:۴۳:۲۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۹:۴۳:۲۰
کگل معدني و صنعتي گل گهر صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (شرکت شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر) ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۴:۲۳:۵۴ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۴:۲۳:۵۴
کگل معدني و صنعتي گل گهر تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۱۴:۲۶:۳۶ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۱۴:۲۶:۳۶
کگل معدني و صنعتي گل گهر خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۱ ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ ۱۷:۱۱:۰۵ ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ ۱۷:۱۱:۰۵
کگل معدني و صنعتي گل گهر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۷:۱۱:۴۴ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۷:۱۱:۴۴
کگل معدني و صنعتي گل گهر گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۲ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۰۸:۵۲:۰۳ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۰۸:۵۲:۰۳
صفحه 1 از 20 :یافته ها 397

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720