نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
کگل معدني و صنعتي گل گهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۱۶:۳۲:۲۴ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۱۶:۳۲:۲۴
کگل معدني و صنعتي گل گهر صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (شرکت شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر) ن-۳۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۱۵:۰۳:۰۷ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۱۵:۰۳:۰۷
کگل معدني و صنعتي گل گهر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۷:۱۴:۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۷:۱۴:۳۲
کگل معدني و صنعتي گل گهر تصمیم هیئت مدیره به انجام افزایش سرمایه تفویض شده در مجمع فوق العاده ن-۷۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ۱۰:۵۵:۵۹ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ۱۰:۵۵:۵۹
کگل معدني و صنعتي گل گهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ۰۲:۰۵:۲۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ۰۲:۰۵:۲۲
کگل معدني و صنعتي گل گهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ۲۰:۴۱:۵۱ ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ۲۰:۴۱:۵۱
کگل معدني و صنعتي گل گهر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۶:۳۰:۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۶:۳۰:۲۰
کگل معدني و صنعتي گل گهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت عمران اطلس گل گهر) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۱:۲۰:۰۸ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۱:۲۰:۰۸
کگل معدني و صنعتي گل گهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۰۹:۲۱:۳۷ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۰۹:۲۱:۳۷
کگل معدني و صنعتي گل گهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت کاوند نهان زمین) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۰۹:۱۹:۵۳ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۰۹:۱۹:۵۳
کگل معدني و صنعتي گل گهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۰۹:۱۸:۰۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۰۹:۱۸:۰۵
کگل معدني و صنعتي گل گهر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۲۰:۰۶:۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۲۰:۰۶:۳۲
کگل معدني و صنعتي گل گهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۵:۱۷:۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۵:۱۷:۰۰
کگل معدني و صنعتي گل گهر زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ۱۶:۱۴:۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ۱۶:۱۴:۲۲
کگل معدني و صنعتي گل گهر صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (شرکت شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر) ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۶:۰۶:۴۴ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۶:۰۶:۴۴
کگل معدني و صنعتي گل گهر آگهی ثبت افزایش سرمایه ن-۶۷ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۴:۲۸:۱۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۴:۲۸:۱۹
کگل معدني و صنعتي گل گهر شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۰۹:۳۵:۱۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۰۹:۳۵:۱۲
کگل معدني و صنعتي گل گهر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۷:۰۷:۲۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۷:۰۷:۲۵
کگل معدني و صنعتي گل گهر نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده ن-۶۶ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۱۳:۱۶:۴۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۱۳:۱۶:۴۰
کگل معدني و صنعتي گل گهر افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۰۹:۰۵:۱۲ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۰۹:۰۵:۱۲
صفحه 1 از 21 :یافته ها 408

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720