نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
کگل معدني و صنعتي گل گهر صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۱۰:۱۳:۰۳ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۱۰:۱۳:۰۳
کگل معدني و صنعتي گل گهر مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۱۷:۰۲:۳۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۱۷:۰۲:۳۰
کگل معدني و صنعتي گل گهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت گهر انرژی سیرجان) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۱۳:۳۵:۱۶ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۱۳:۳۵:۱۶
کگل معدني و صنعتي گل گهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت کیمیا آبرسان یاور زمین) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۱۴:۳۷:۳۹ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۱۴:۳۷:۳۹
کگل معدني و صنعتي گل گهر صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱ مارس ۲۰۱۸ شرکت Gate Investment Delta (به پیوست) ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ۱۱:۲۸:۵۴ ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ۱۱:۲۸:۵۴
کگل معدني و صنعتي گل گهر معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۰۹:۱۱:۲۷ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۰۹:۱۱:۲۷
کگل معدني و صنعتي گل گهر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ۱۶:۱۲:۰۴ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ۱۶:۱۲:۰۴
کگل معدني و صنعتي گل گهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت نماد ریل گستر) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۱۰:۵۷:۳۳ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۱۰:۵۷:۳۳
کگل معدني و صنعتي گل گهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۱۶:۵۸:۰۶ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۱۶:۵۸:۰۶
کگل معدني و صنعتي گل گهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۱۰:۰۴:۰۷ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۱۰:۰۴:۰۷
کگل معدني و صنعتي گل گهر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ۱۵:۳۷:۳۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ۱۵:۳۷:۳۱
کگل معدني و صنعتي گل گهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت گلفام معدن پرند کرمان) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۱:۵۵:۳۷ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۱:۵۵:۳۷
کگل معدني و صنعتي گل گهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۵:۵۱:۱۲ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۵:۵۱:۱۲
کگل معدني و صنعتي گل گهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۱۶:۳۲:۲۴ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۱۶:۳۲:۲۴
کگل معدني و صنعتي گل گهر صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (شرکت شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر) ن-۳۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۱۵:۰۳:۰۷ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۱۵:۰۳:۰۷
کگل معدني و صنعتي گل گهر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۷:۱۴:۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۷:۱۴:۳۲
کگل معدني و صنعتي گل گهر تصمیم هیئت مدیره به انجام افزایش سرمایه تفویض شده در مجمع فوق العاده ن-۷۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ۱۰:۵۵:۵۹ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ۱۰:۵۵:۵۹
کگل معدني و صنعتي گل گهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ۰۲:۰۵:۲۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ۰۲:۰۵:۲۲
کگل معدني و صنعتي گل گهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ۲۰:۴۱:۵۱ ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ۲۰:۴۱:۵۱
کگل معدني و صنعتي گل گهر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۶:۳۰:۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۶:۳۰:۲۰
صفحه 1 از 22 :یافته ها 421

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

فرم های موسسات حسابرسی

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 971206

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720