نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
کگل معدني و صنعتي گل گهر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۷:۲۳:۵۵ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۷:۲۳:۵۵
کگل معدني و صنعتي گل گهر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ۱۷:۳۸:۰۲ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ۱۷:۳۸:۰۲
کگل معدني و صنعتي گل گهر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ ۱۷:۴۸:۳۹ ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ ۱۷:۴۸:۳۹
کگل معدني و صنعتي گل گهر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۵:۱۸:۰۱ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۱۵:۱۸:۰۱
کگل معدني و صنعتي گل گهر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۵:۲۷:۰۹ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۵:۲۷:۰۹
کگل معدني و صنعتي گل گهر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ۱۶:۱۴:۲۷ ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ۱۶:۱۴:۲۷
کگل معدني و صنعتي گل گهر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۱۴:۳۹:۰۱ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۱۴:۳۹:۰۱
کگل معدني و صنعتي گل گهر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۷:۲۶:۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۷:۲۶:۰۰
کگل معدني و صنعتي گل گهر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ۱۶:۱۴:۵۱ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ۱۶:۱۴:۵۱
کگل معدني و صنعتي گل گهر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ ۱۲:۴۹:۰۱ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ ۱۲:۴۹:۰۱
کگل معدني و صنعتي گل گهر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۴:۴۴:۲۲ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۴:۴۴:۲۲
کگل معدني و صنعتي گل گهر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۰۱/۰۸ ۱۱:۲۶:۱۱ ۱۳۹۶/۰۱/۰۸ ۱۱:۲۶:۱۱
کگل معدني و صنعتي گل گهر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ ۱۸:۵۱:۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ ۱۸:۵۱:۳۰
کگل معدني و صنعتي گل گهر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ ۱۲:۲۷:۴۳ ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ ۱۲:۲۷:۴۳
کگل معدني و صنعتي گل گهر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ ۰۹:۲۰:۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ ۰۹:۲۰:۳۰
کگل معدني و صنعتي گل گهر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ ۱۸:۲۷:۲۱ ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ ۱۸:۲۷:۲۱
کگل معدني و صنعتي گل گهر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ ۱۷:۰۳:۰۸ ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ ۱۷:۰۳:۰۸
کگل معدني و صنعتي گل گهر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ ۱۴:۵۱:۱۳ ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ ۱۴:۵۱:۱۳
:یافته ها 18

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 961129

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88619813