نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
فولاد فولاد مبارکه اصفهان تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۵ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۱۷:۰۳:۲۶ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۱۷:۰۳:۲۶
فولاد فولاد مبارکه اصفهان تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۱۶:۴۸:۳۸ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۱۶:۴۸:۳۸
فولاد فولاد مبارکه اصفهان آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ن-۵۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۱۴:۳۲:۱۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۱۴:۳۲:۱۴
فولاد فولاد مبارکه اصفهان آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۵۶ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۱۴:۰۸:۴۹ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۱۴:۰۸:۴۹
فولاد فولاد مبارکه اصفهان آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۶ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ۱۱:۴۸:۵۷ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ۱۱:۴۸:۵۷
فولاد فولاد مبارکه اصفهان مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۱۸:۵۴:۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۱۸:۵۴:۰۰
فولاد فولاد مبارکه اصفهان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۳:۳۳:۵۷ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۳:۳۳:۵۷
فولاد فولاد مبارکه اصفهان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۶:۴۱:۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۶:۴۱:۰۰
فولاد فولاد مبارکه اصفهان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۵:۵۱:۴۹ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۵:۵۱:۴۹
فولاد فولاد مبارکه اصفهان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۰۹:۲۵:۰۴ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۰۹:۲۵:۰۴
فولاد فولاد مبارکه اصفهان معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۱۶:۳۷:۲۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۱۶:۳۷:۲۱
فولاد فولاد مبارکه اصفهان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۵:۲۲:۵۳ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۵:۲۲:۵۳
فولاد فولاد مبارکه اصفهان اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۱ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ۱۹:۲۲:۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ۱۹:۲۲:۳۲
فولاد فولاد مبارکه اصفهان اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ب-۳ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ۰۹:۳۵:۱۷ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ۰۹:۳۵:۱۷
فولاد فولاد مبارکه اصفهان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۹:۱۳:۱۶ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۹:۱۳:۱۶
فولاد فولاد مبارکه اصفهان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه مهر جی) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۱۲:۲۱:۰۳ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۱۲:۲۱:۰۳
فولاد فولاد مبارکه اصفهان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان (سهامی خاص)) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۸:۰۷:۰۸ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۸:۰۷:۰۸
فولاد فولاد مبارکه اصفهان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۶:۰۳:۵۷ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۶:۰۳:۵۷
فولاد فولاد مبارکه اصفهان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۱:۱۷:۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۱:۱۷:۱۰
فولاد فولاد مبارکه اصفهان شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده ن-۲۱ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۰۸:۵۲:۴۹ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۰۸:۵۲:۴۹
صفحه 1 از 20 :یافته ها 387

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720