نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
فولاد فولاد مبارکه اصفهان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۹:۱۳:۱۶ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۹:۱۳:۱۶
فولاد فولاد مبارکه اصفهان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه مهر جی) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۱۲:۲۱:۰۳ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۱۲:۲۱:۰۳
فولاد فولاد مبارکه اصفهان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان (سهامی خاص)) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۸:۰۷:۰۸ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۸:۰۷:۰۸
فولاد فولاد مبارکه اصفهان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۶:۰۳:۵۷ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۶:۰۳:۵۷
فولاد فولاد مبارکه اصفهان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۱:۱۷:۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۱:۱۷:۱۰
فولاد فولاد مبارکه اصفهان شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده ن-۲۱ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۰۸:۵۲:۴۹ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۰۸:۵۲:۴۹
فولاد فولاد مبارکه اصفهان معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۶:۴۵:۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۶:۴۵:۳۰
فولاد فولاد مبارکه اصفهان پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۴:۳۸:۲۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۴:۳۸:۲۱
فولاد فولاد مبارکه اصفهان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۷:۴۶:۵۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۷:۴۶:۵۵
فولاد فولاد مبارکه اصفهان افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۱۰:۱۸:۳۴ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۱۰:۱۸:۳۴
فولاد فولاد مبارکه اصفهان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۶:۰۶:۵۴ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۶:۰۶:۵۴
فولاد فولاد مبارکه اصفهان شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده ن-۲۱ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۲:۴۵:۳۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۲:۴۵:۳۳
فولاد فولاد مبارکه اصفهان شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۱۲:۰۴:۲۶ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۱۲:۰۴:۲۶
فولاد فولاد مبارکه اصفهان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۴:۴۱:۱۴ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۴:۴۱:۱۴
فولاد فولاد مبارکه اصفهان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۰۹:۴۱:۳۸ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۰۹:۴۱:۳۸
فولاد فولاد مبارکه اصفهان تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۸:۴۸:۳۵ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۸:۴۸:۳۵
فولاد فولاد مبارکه اصفهان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۲۲:۲۳:۱۳ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۲۲:۲۳:۱۳
فولاد فولاد مبارکه اصفهان صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۱۷:۱۴:۲۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۱۷:۱۴:۲۲
فولاد فولاد مبارکه اصفهان گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۲۳:۰۳:۰۸ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۲۳:۰۳:۰۸
فولاد فولاد مبارکه اصفهان گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۱۶:۱۵:۱۳ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۱۶:۱۵:۱۳
صفحه 1 از 19 :یافته ها 373

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720