مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1393/12/29 شرکت شيمي دارويي داروپخش - نماد: دشيمي

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1394/02/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1394/02/30 درمحل  تهران - کيلومتر 18 اتوبان تهران کرح ، خيابان شصت و يکم ( داروپخش ) ، خيابان طالقاني پلاک يک   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1393/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير اشخاص حقيقي و حقوقي816680.1 %
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين ( سهامي عام )51104676.01 %
شرکت سرمايه گذاري دارويي تامين 7515382988.42 %
جمع8034596494.52 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  دکتر محمدرضا شانه ساز پور شوشتري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي اصغري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدحسين ملک  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميدرضا عليپور مشکاني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري دارويي تامين(سهامي عام)10102543204اصلیحميدرضا عليپور0452268389عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي
شرکت دارويي ره آورد تامين ( سهامي خاص )10102745549اصلیعليرضا اسدي0058131477عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
شرکت توليد مواد اوليه داروپخش ( سهامي عام ) 10101725603اصلیسيد مجيد معنوي0533107636نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
شرکت توزيع داروپخش ( سهامي عام ) 10101725582اصلیمحمدرضا تقيان نجف آبادي4723548793عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
شرکت گسترش بازرگاني داروپخش ( سهامي خاص )157162اصلیحسن رفعتي 1229234276رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترا

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1393/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۳/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
سود (زیان) خالص
فروش خالص
۷۴۱,۴۹۰
۱۰۰
بهای تمام شده فروش
(۵۵۷,۵۳۶)
(۷۵)
سود (زیان) ناخالص
۱۸۳,۹۵۴
۲۵
هزینه های اداری, عمومی و فروش
(۲۹,۷۹۲)
(۴)
سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی
۴,۷۸۲
۱
جمع هزینه ها
(۲۵,۰۱۰)
(۳)
سود (زیان) عملیاتی
۱۵۸,۹۴۴
۲۱
هزینه های مالی
(۶۴,۸۶۶)
(۹)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۳,۱۵۷
۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۹۷,۲۳۵
۱۳
مالیات بر درآمد
(۲۱,۸۰۷)
(۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۷۵,۴۲۸
۱۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۰
۰
سود (زیان) خالص
۷۵,۴۲۸
۱۰
سود (زیان) عملیاتی هر سهم (ریال)
۱,۸۷۰
۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم هر سهم (ریال)
۸۸۷
۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ريال)
۸۸۷
۰
سرمایه
۸۵,۰۰۰
۱۱
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1393/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۷۵,۴۲۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۳۳,۴۵۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۷۹,۹۰۰)
انتقال از حساب سود (زیان) انباشته به حساب سرمایه
۰
انتقال از سایر اندوخته ها به حساب سود (زیان) انباشته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۲۸,۹۸۶
اندوخته قانونی
(۳۸۲)
سایر اندوخته ها
۰
سود سهام مصوب مجمع سال جاری
(۸۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۴۳,۶۰۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۰۰۰
آزموده کاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   دش و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 6,000,000 7,200,000   ماهانه  
پاداش (میلیون ریال) 1,200 1,450 به صورت ناخالص