مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1393/09/30 شرکت صنايع بسته بندي مشهد - نماد: فبستم

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1393/12/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1393/12/26 درمحل  تهران ، ميدان فردوسي ، ابتداي خيابان شهيد قرني ، ساختمان کاوه ، طبقه پنجم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1393/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت توليدي چيني و سراميک اکباتان10000 %
شرکت کشت و صنعت اکباتان10000 %
شرکت صنايع خودروسازي همدان10000 %
ابراهيم عاقل10000 %
رضا برادر30000.01 %
محمد نسايي85000.02 %
شرکت الگمانيه1178880.23 %
محمد رضاعلاقبنديان20473413.95 %
عليرضا علاقبنديان20588463.97 %
مينا علاقبنديان22779814.39 %
آزاده علاقبنديان22779814.39 %
حميد رضا علاقبنديان34624516.67 %
عباس عطاران کبيري1499630528.9 %
حسين وکيليان1763430633.98 %
جمع4488859986.51 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد رضا برخوردار کاشاني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ابراهيم عاقل  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رضا برادر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد نسايي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت چيني و سراميک اکباتان77381اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت کشت و صنعت اکباتان( سهامي خاص)80021اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت مديريت سرمايه گذاري بانک ملي ايران89584اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت صنايع خودرو سازي همدان1956اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي ( سهامي عام )089584اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1393/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۳/۰۹/۳۰
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
سود (زیان) خالص
فروش خالص
۱۹,۴۸۵
۱۰۰
بهای تمام شده فروش
(۱۶,۲۰۳)
(۸۳)
سود (زیان) ناخالص
۳,۲۸۲
۱۷
هزینه های اداری, عمومی و فروش
(۲,۷۵۰)
(۱۴)
سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی
(۵,۱۰۳)
(۲۶)
جمع هزینه ها
(۷,۸۵۳)
(۴۰)
سود (زیان) عملیاتی
(۴,۵۷۱)
(۲۳)
هزینه های مالی
(۱۴,۷۸۰)
(۷۶)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۹۸۶
۵
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۱۸,۳۶۵)
(۹۴)
مالیات بر درآمد
۰
۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
(۱۸,۳۶۵)
(۹۴)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۰
۰
سود (زیان) خالص
(۱۸,۳۶۵)
(۹۴)
سود (زیان) عملیاتی هر سهم (ریال)
(۸۸)
۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم هر سهم (ریال)
(۳۵۴)
(۲)
سود (زیان) خالص هر سهم (ريال)
(۳۵۴)
(۲)
سرمایه
۵۱,۸۹۱
۲۶۶
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1393/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۱۸,۳۶۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
۰
انتقال از حساب سود (زیان) انباشته به حساب سرمایه
۰
انتقال از سایر اندوخته ها به حساب سود (زیان) انباشته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱۸,۳۶۵)
اندوخته قانونی
۰
سایر اندوخته ها
۰
سود سهام مصوب مجمع سال جاری
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
(۱۸,۳۶۵)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   شاهدان  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، خراسان


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت چيني و سراميک اکباتانحقوقی77381اصلی
شرکت کشت و صنعت اکباتان( سهامي خاص)حقوقی80021اصلی
شرکت صنايع خودرو سازي همدانحقوقی1956اصلی
عباس عطاران کبيريحقیقی0932105276اصلی
شرکت بتن شنحقوقی46574اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 3,500,000 3,500,000   به ازای هر جلسه  
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير موارد قابل طرح در مجمع عمومي عادي ساليانه