مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1393/09/30 شرکت ليزينگ صنعت و معدن - نماد: ولصنم

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1393/11/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1393/12/12 درمحل  تهران دارآباد آجودانيه کوچه شانزدهم مجتمع آموزشي بانک صنعت و معدن   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1393/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير351354443.51 %
شرکت نوآوران مديريت سبا503945505.04 %
شرکت سرمايه گذاري صنعت و معدن11100000011.1 %
شرکت سرمايه گذاري آتيه دماوند ( سهامي عام )11735996511.74 %
شرکت سرمايه گذاري صنايع شيميايي ايران13555615513.56 %
بانک صنعت و معدن43325388643.33 %
جمع88270000088.27 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد محمد علي سيد ابريشمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد قاسم طاهري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد رضا زنگنه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي جمالي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
بانک صنعت ومعدن38705اصلیسيد رضا نوروز زاده0638219817عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري مديريت بازرگاني
شرکت سرمايه گذاري آتيه دماوند185658اصلیسيدمحمدعلي سيدابريشمي4432118288رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري مديريت
شرکت سرمايه گذاري صنعت و معدن49352اصلیحسن رضوان فر 0046347161عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس مديريت امور بانکي
شرکت ليزينگ آتيه الوند186003اصلیمهدي جمالي1189516561نایب رئیس هیئت مدیرهموظفدکتري مديريت
شرکت صنايع شيميائي ايران8027اصلیمحمدرضا عرفاني3051112730عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1393/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۳/۰۹/۳۰
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
درآمد حاصل از عملیات لیزینگ
۳۹۹,۲۱۵
۱۰۰
هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ
(۹۶,۲۸۷)
(۲۴)
سود (زيان) ناخالص
۳۰۲,۹۲۸
۷۶
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۴۵,۰۴۳)
(۱۱)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۳۷,۰۷۵
۹
سود (زیان) عملیاتی
۲۹۴,۹۶۰
۷۴
هزینه های مالی
۰
۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۱۸۲,۷۸۵
۴۶
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۰
۰
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۴۷۷,۷۴۵
۱۲۰
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰
۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۴۷۷,۷۴۵
۱۲۰
مالیات
(۶۶,۴۷۰)
(۱۷)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۴۱۱,۲۷۵
۱۰۳
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
۲۹۵
۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۴۷۸
۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۴۱۱
۰
سرمایه
۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۰
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1393/09/30
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۴۱۱,۲۷۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۴۳,۵۳۸
تعدیلات سنواتی
(۸,۹۵۲)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۱۵۰,۰۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
(۱,۲۰۰)
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
(۲۰,۵۶۴)
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
۵۷۴,۰۹۷
اندوخته قانونی
۰
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
(۲,۰۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری
(۲۰۶,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۳۶۶,۰۹۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۰۶
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  6,000,000  ریال بابت برگزاری حداقل  1  جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ  2,000  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:
اخذ تصميم نسبت به ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ميباشد