مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/05/31 شرکت مواد ويژه ليا - نماد: شليا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/08/26 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1395/08/26 درمحل  خيابان وليعصر بالاتر از خيابان شهيد بهشتي نرسيد ه به پارک ساعي نبش کوچه دلبسته هتل سيمرغ   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/05/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
رويا فرجي 300000.04 %
صندوق کارگزاري پارسيان 948540.12 %
شهر بانو پرهيز گاري 1350000.17 %
محسن صالحي 1500000.19 %
مجتبي صدر شريف 2000000.25 %
حنيفه نيکنام 2024000.25 %
کارگزاري پارسيان 2090000.26 %
مسعود صالحي شهر بابکي 2500000.31 %
کامين خيريان2769000.34 %
مهدي ميرزا احمديان3200000.4 %
زري مهدوي گو دگز4042410.5 %
رسول ملابيگي4730780.59 %
فرج اله فرجي4853750.6 %
طاهره سادات صفوي سهي 5250000.65 %
شاهين حق شناس 5500000.68 %
فهيمه ناروئي 6000000.74 %
صندوق سرمايه گذاري مشترک نيکان پارس6100000.75 %
سيد مهدي صفري سهي6250000.77 %
فاطمه دآود آبادي فراهاني 6500000.8 %
محمد جواد واحديان جواهري 7340740.91 %
خسرو خسرو زاده قمي 8000000.99 %
محمد کريمي 8168391.01 %
حميد براتي مقدم 8477011.05 %
مليکا ميرزائي قمي 14616621.81 %
آرمان آفرينان سيميا 22425332.77 %
عهديه شب بوي مقدم 25665353.18 %
توان گستران عايق 67595878.36 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه سبز گلستان 1835077922.71 %
جمع4137055851.19 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد ميرزائي قمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مهدي داود آبادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  کامين خيريان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي کاشاني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
سرمايه گذاري توسعه سبز گلستان10102676319اصلیمحمد ميرزائي قمي 2092273493رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
توان گستران عايق10103312158اصلیمحسن صالحي 0322067111عضو هیئت مدیرهموظفليسانس
شرکت آرمان آفرينان سيميا 460511اصلیسيد مجيد رضوي 4132407799عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
کيمياگر سديد پارسي14004816291اصلیحميد براتي مقدم 0079569579نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت آژند دژ پارينا 451116اصلیيداله خسروزاده قمي 2061930271عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/05/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/05/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۹,۹۳۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۲,۰۴۲
تعدیلات سنواتی
(۴۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۱,۶۴۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۸,۰۸۲)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳,۵۶۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۳,۴۹۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۹۹۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۲,۴۹۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲,۰۲۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۰,۴۷۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۴۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۵
سرمایه
۸۰,۸۲۰
رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   شراکت  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,000,000 7,500,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 400,000,000 60,000,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
سود هرسهم مبلغ 25 ريال تعيين شد.