مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1390/12/29 شرکت بانک انصار - نماد: وانصار(انصار)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1391/04/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1391/04/18 درمحل  تهران -نياوران-کاشانک- نرسيده به آجودانيه-شماره210-مرکز همايشهاي بين المللي رايزن   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1390/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
موسسه قوامين400000001 %
شرکت ياس مدينه نور1000000002.5 %
شرکت تهران فن آور1000000002.5 %
تعاوني ايثارگران ظفر1026277612.57 %
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي نيروهاي مسلح1220000003.05 %
شرکت بين المللي نگار نصر1220000003.05 %
صندوق ذخيره بسيجيان1220000003.05 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه اعتماد1239033973.1 %
شرکت تعاوني مصرف کارکنان انصار1252494213.13 %
شرکت سرمايه گذاري سيماي توسعه کار1999900005 %
صندوق سرمايه گذاري کارکنان حکمت2000000005 %
شرکت سرمايه گذاري نگين خاتم ايرانيان40000000010 %
ساير اشخاص حقيقي و حقوقي95550000023.89 %
جمع271327057967.83 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي حاجي باقري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  فرشاد فتاحي نيا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن محمودزاده مرقي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اردشير مردانپور پينوندي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
سرمايه گذاري نگين خاتم ايرانيان292601سهامی عاماصلیمسعود مهردادي0048700428رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
سرمايه گذاري توسعه اعتماد227188سهامی عاماصلیآيت اله ابراهيمي4011250864نایب رئیس هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
بين المللي نگار نصر182345سهامی خاصاصلیايرج دريالعل1950411516عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
تعاوني مصرف کارکنان انصار187662تعاونیاصلیمحمود رهنما2470665795عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
مهندسي نيروي نفت وگاز سپانير274037سهامی خاصاصلیيحيي فروتن1460877942عضو هیئت مدیرهموظفليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1390/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۰/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
درآمد حاصل از تسهيلات اعطايي
۸,۵۱۳,۱۲۷
۱۰۰
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در اوراق مشارکت
۲,۴۰۷
۰
درآمد حاصل از سرمايه گذاريها
۲۵۰,۶۹۹
۳
درآمد حاصل از سپرده گذاریها
۵۵۸,۵۸۸
۷
کارمزد و سایر درآمدها
۱,۳۷۶,۳۴۶
۱۶
جمع درآمدها
۱۰,۷۰۱,۱۶۷
۱۲۶
سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری
(۵,۷۹۴,۹۳۰)
(۶۸)
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
(۲,۱۰۲,۹۵۷)
(۲۵)
هزينه مطالبات مشکوک الوصول
(۶۷۸,۷۲۴)
(۸)
هزینه استهلاک
(۱۲۷,۱۹۸)
(۱)
جمع هزینه ها
۰
۰
سود (زیان) عملیاتی
۱,۹۹۷,۳۵۸
۲۳
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۰
۰
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۱,۹۹۷,۳۵۸
۲۳
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰
۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۱,۹۹۷,۳۵۸
۲۳
مالیات
(۳۰۳,۲۱۱)
(۴)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۱,۶۹۴,۱۴۷
۲۰
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
۴۹۹
۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۴۹۹
۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۴۲۴
۰
سرمایه
۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۷
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1390/12/29
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۱,۶۹۴,۱۴۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۸۶۷,۸۴۲
تعدیلات سنواتی
۵,۳۰۳
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۱۰۴,۰۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
(۶۶۰)
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
(۷۵۰,۰۰۰)
سود قابل تخصیص
۱,۷۱۲,۶۳۲
اندوخته قانونی
(۲۵۴,۱۲۲)
اندوخته طرح و توسعه
(۱۶۹,۴۱۴)
پاداش هیئت مدیره
(۲,۷۷۷)
سود سهام مصوب سال جاری
(۶۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۶۸۶,۳۱۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۵۰
بهبود ارقام  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آريان فراز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد ، جام جم


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري نگين خاتم ايرانيانحقوقیسهامی عام292601اصلی
تعاوني مصرف کارکنان انصارحقوقیتعاونی187662علی‌البدل
سرمايه گذاري يمينحقوقیسهامی عام239515اصلی
ارتباطات سيار ايرانحقوقیسهامی عام317512اصلی
سرمايه گذاري سيماي توسعه کارحقوقیسهامی خاص389590اصلی
بنيان گستر کاواحقوقیسهامی خاص423479اصلی
تعاوني ايثارگران ظفرحقوقیتعاونی123754علی‌البدل


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  3,000,000  ریال بابت برگزاری حداقل  2  جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ  2,777  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:
حق حضور اعضاي غيرموظف هيات مديره به ازاي هر جلسه مبلغ 3ميليون ريال خالص تا حداکثر 2جلسه در ماه (مبلغ 6.000.000ريال بابت يکماه حق حضور در جلسه)مورد تصويب قرار گرفت و پاداش هيات مديره نيز مبلغ 2.500.000.000ريال خالص تعيين گرديد.