مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1392/12/29 شرکت صنعتي دريائي ايران - نماد: خصدرا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1393/04/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1393/04/30 درمحل  سالن غدير واقع در تهران، اتوبان بسيج، بلوار هجرت، جنب ورزشگاه تختي، ميدان شهيد مطهري، ميدان شهيد باکري، مجتمع فرهنگي فتح المبين   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1392/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري ايرانيان26850000.18 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران 72349560.48 %
شرکت سهامي بيمه ايران 190445171.27 %
شرکت پترو گوهر فراساحل کيش(سهامي خاص)191778931.28 %
شرکت پترو پايدار ايرانيان (سهامي خاص)274203201.83 %
ساير334500002.23 %
شرکت شهريار مهستان 1317712938.78 %
شرکت مهندسي پترو تدبير پارس17999063712 %
شرکت مهندسي نفت وگاز سپانير73500000049 %
جمع115577461677.05 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  جان محمد عزيزي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد قلي زاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رضا بهروزي نيا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمدرضا رزاقي منش  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت دريا سازه نوين قشم3577اصلیاحمد رضا رزاقي منش0041057104عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي-بيمه بازرگاني
شرکت کهن ليل بوشهر9766اصلیسيد محمد رضا حسيني0036031461عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا-الکترونيک
شرکت بين المللي نفت و گار تبيان کيش9399اصلیفرزاد اناري1587695313نایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد-مهندسي عمران
شرکن فن آوري نفت و گاز دامون اروند2564اصلیمحمد قلي زاده0919796052عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد - حسابداري
جان محمد عزيزي2391878834اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد - مديريت دولتي

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1392/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش و درآمد ارائه خدمات
۲,۶۴۰,۲۷۴
۱۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته
(۴,۴۴۹,۱۷۲)
(۱۶۹)
سود (زيان) ناخالص
(۱,۸۰۸,۸۹۸)
(۶۹)
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۱۴۶,۳۴۵)
(۶)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
(۱,۲۶۴,۰۰۴)
(۴۸)
سود (زیان) عملیاتی
(۳,۲۱۹,۲۴۷)
(۱۲۲)
هزینه های مالی
(۱,۳۱۸,۲۳۲)
(۵۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۱۲۱,۳۹۲
۵
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۰
۰
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
(۴,۴۱۶,۰۸۷)
(۱۶۷)
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰
۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
(۴,۴۱۶,۰۸۷)
(۱۶۷)
مالیات
۰
۰
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
(۴,۴۱۶,۰۸۷)
(۱۶۷)
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
(۲,۱۴۶)
۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
(۲,۹۴۴)
۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات
(۲,۹۴۴)
۰
سرمایه
۱,۵۰۰,۰۰۰
۵۷
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1392/12/29
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
(۴,۴۱۶,۰۸۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۸,۹۸۵,۶۵۶)
تعدیلات سنواتی
(۱,۲۱۹,۰۶۷)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
۰
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
(۱۴,۶۲۰,۸۱۰)
اندوخته قانونی
۰
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
۰
سود سهام مصوب سال جاری
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
(۱۴,۶۲۰,۸۱۰)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   شاخص انديشان  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  5,000,000  ریال بابت برگزاری حداقل  1  جلسه در ماه مصوب شد.

سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.