مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1393/12/29 شرکت سيمان تهران - نماد: ستران

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1394/04/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1394/04/21 درمحل  پژوهشگاه نيرو واقع در تهران شهرک قدس (غرب)- انتهاي بلوار شهيد دادمان (پونک باختري )   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1393/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سهامي بيمه ايران244930831.4 %
بيمه مرکزي ايران250490351.43 %
شرکت گروه توسعه مالي مهر آيندگان 300000001.71 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران345670721.98 %
اشخاص حقوقي، حقيقي وکارکنان شرکت745188104.26 %
شرکت مديريت سرمايه گذاري بانک مسکن18551051610.6 %
بنيادمستضعفان انقلاب اسلامي30411545717.38 %
شرکت گسترش صنايع معدني کاوه پارس58682102733.53 %
جمع126507500072.29 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مرتضي داداش  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عبد المجيد شورابي مقدم  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مسعود بهمني راد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عبد الحميد توسليان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت گسترش صنايع معدني کاوه پارس272808سهامی خاصاصلیسيدمحمداتابک0039263215رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي1683اصلیمهدي تفضلي5659677681نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا211900سهامی خاصاصلیعبدالحميد توسليان0046719482عضو هیئت مدیرهموظفليسانس
گروه مالي بانک مسکن(سهامي عام)10100687843سهامی عاماصلیغلامحسين عرب حسنخاني 4591036634عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت سيمان هگمتان (سهامي عام)27سهامی عاماصلیداوود مختارپور0057188599عضو هیئت مدیرهموظفليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1393/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۳/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
سود (زیان) خالص
فروش خالص
۲,۹۳۵,۹۸۷
۱۰۰
بهای تمام شده فروش
(۲,۲۶۲,۷۳۸)
(۷۷)
سود (زیان) ناخالص
۶۷۳,۲۴۹
۲۳
هزینه های اداری, عمومی و فروش
(۹۳,۴۸۴)
(۳)
سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی
۴۶۲,۳۹۹
۱۶
جمع هزینه ها
۳۶۸,۹۱۵
۱۳
سود (زیان) عملیاتی
۱,۰۴۲,۱۶۴
۳۵
هزینه های مالی
(۱۸۸,۱۴۴)
(۶)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۲۰۲,۲۵۰
۷
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۱,۰۵۶,۲۷۰
۳۶
مالیات بر درآمد
(۲,۶۱۳)
۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۱,۰۵۳,۶۵۷
۳۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۰
۰
سود (زیان) خالص
۱,۰۵۳,۶۵۷
۳۶
سود (زیان) عملیاتی هر سهم (ریال)
۵۹۶
۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم هر سهم (ریال)
۶۰۲
۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ريال)
۶۰۲
۰
سرمایه
۱,۷۵۰,۰۰۰
۶۰
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1393/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۰۵۳,۶۵۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲,۲۲۰,۹۸۲
تعدیلات سنواتی
۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۱,۳۶۵,۰۰۰)
انتقال از حساب سود (زیان) انباشته به حساب سرمایه
۰
انتقال از سایر اندوخته ها به حساب سود (زیان) انباشته
(۲۵,۰۰۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۸۸۴,۶۳۹
اندوخته قانونی
۰
سایر اندوخته ها
(۲,۰۰۰)
سود سهام مصوب مجمع سال جاری
(۷۷۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۱,۱۱۲,۶۳۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۴۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,000,000 7,000,000   ماهانه  
پاداش (میلیون ریال) 2,500 2,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه ميباشد