مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/12/29 شرکت بهنوش ايران - نماد: غبهنوش

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/04/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1395/04/30 درمحل  قانوني شرکت واقع در کيلومتر 9 جاده مخصوص کرج روبروي پارس خودرو ،خيابان شهيد محمود پوري ،پلاک 5   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1394/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران11292140.47 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران2610012310.88 %
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي2986667512.44 %
شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا4454760818.56 %
شرکت مادر تخصصي گسترش صنايع غذايي سينا12018770550.08 %
جمع22183132592.43 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  آقاي مير محمد حشمتي سنزيقي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  آقاي عبدالمجيد شواربي مقدم  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي حامد نوري کلخوران  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي کاوس سليمي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي10100171920اصلیآقاي اژدر اژدري1581366744عضو هیئت مدیرهغیر موظف ليسانس
سرمايه گذاري ملي ايران10100686779اصلیآقاي محمود احمدپور دارياني0034799591عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا10340058917اصلیآقاي حامد نوري کلخوران0070960380عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
مادر تخصصي گسترش صنايع غذايي سينا10104055685اصلیآقاي کاوس سليمي5669502337نایب رئیس هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
شرکت مديريت سرمايه گذاري کوثر بهمن49356اصلیآقاي نعمت اله حيدري6339636241رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1394/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۴/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
سود (زیان) خالص
فروش خالص
۳,۴۲۷,۶۹۲
۱۰۰
بهای تمام شده فروش
(۲,۴۷۳,۱۸۵)
(۷۲)
سود (زیان) ناخالص
۹۵۴,۵۰۷
۲۸
هزینه های اداری, عمومی و فروش
(۶۲۱,۵۲۹)
(۱۸)
سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی
۲۱,۳۸۴
۱
جمع هزینه ها
(۶۰۰,۱۴۵)
(۱۸)
سود (زیان) عملیاتی
۳۵۴,۳۶۲
۱۰
هزینه های مالی
(۳۱۳,۱۵۵)
(۹)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
(۲۰,۰۱۵)
(۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۲۱,۱۹۲
۱
مالیات بر درآمد
(۴,۶۷۵)
۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۱۶,۵۱۷
۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۰
۰
سود (زیان) خالص
۱۶,۵۱۷
۰
سود (زیان) عملیاتی هر سهم (ریال)
۱,۴۷۷
۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم هر سهم (ریال)
۶۹
۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ريال)
۶۹
۰
سرمایه
۲۴۰,۰۰۰
۷
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1394/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۶,۵۱۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۹۶,۴۰۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۹۵,۴۷۳)
انتقال از حساب سود (زیان) انباشته به حساب سرمایه
۰
انتقال از سایر اندوخته ها به حساب سود (زیان) انباشته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۷,۴۴۷
اندوخته قانونی
(۸۲۶)
سایر اندوخته ها
۰
سود سهام مصوب مجمع سال جاری
(۱۵,۶۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۱,۰۲۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۶۵
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,000,000 11,000,000   ماهانه  
پاداش (میلیون ریال) 700 450 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که تصميم گيري راجع به آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد.