مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1393/12/29 شرکت داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک) - نماد: ددام

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1394/02/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1394/02/27 درمحل  تهران - خيابان شيخ بهايي جنوبي - شهرک والفجر - خيابان ايران شناسي - خيابان نهم - پلاک 6 - سالن همايش پويش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1393/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت داروسازي اکسير30000 %
شرکت سرمايه گذاري دارويي تامين338940.03 %
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين630000.06 %
ساير سهامداران6763470.64 %
شرکت داروپخش4023009237.88 %
شرکت لابراتوارهاي رازک(سهامي عام)5231181549.26 %
جمع9331814887.87 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  دکترمحمدرضا شانه ساز پورشوشتري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  دکترسيدحميد خوئي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي اصغري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عزت اله محمدپور  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
دارو پخش10100835286اصلیعزت اله محمد پور4218544360عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
سرمايه گذاري داروئي تامين10102543204اصلیحسين اسلامي1463563787عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
لابراتوارهاي رازک10860385410اصلیدکتراحمد کرباسي1142022994رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
داروسازي اکسير10100999659اصلیدکتر مسعود شريعتي ورنوسفادراني1141045362عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين147960اصلیدکتر مجتبي نوروزي4529807452عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1393/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۳/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
سود (زیان) خالص
فروش خالص
۹۶۱,۳۹۸
۱۰۰
بهای تمام شده فروش
(۵۸۵,۳۸۵)
(۶۱)
سود (زیان) ناخالص
۳۷۶,۰۱۳
۳۹
هزینه های اداری, عمومی و فروش
(۴۲,۷۵۰)
(۴)
سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی
۱۰,۰۸۸
۱
جمع هزینه ها
(۳۲,۶۶۲)
(۳)
سود (زیان) عملیاتی
۳۴۳,۳۵۱
۳۶
هزینه های مالی
(۱۶۸,۲۴۱)
(۱۷)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۲,۸۲۸
۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۱۷۷,۹۳۸
۱۹
مالیات بر درآمد
(۳۷,۰۴۷)
(۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۱۴۰,۸۹۱
۱۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۰
۰
سود (زیان) خالص
۱۴۰,۸۹۱
۱۵
سود (زیان) عملیاتی هر سهم (ریال)
۳,۲۳۳
۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم هر سهم (ریال)
۱,۳۲۷
۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ريال)
۱,۳۲۷
۰
سرمایه
۱۰۶,۲۰۰
۱۱
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1393/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۴۰,۸۹۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۱۸,۲۱۴
تعدیلات سنواتی
(۸,۰۳۶)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۷۷,۸۸۰)
انتقال از حساب سود (زیان) انباشته به حساب سرمایه
(۳۵,۴۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به حساب سود (زیان) انباشته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۳۷,۷۸۹
اندوخته قانونی
(۳,۵۴۰)
سایر اندوخته ها
۰
سود سهام مصوب مجمع سال جاری
(۱۰۰,۸۹۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۳۳,۳۵۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۹۵۰
 به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,000,000 8,400,000   ماهانه  
پاداش (میلیون ریال) 1,200 1,450 به صورت ناخالص
سایر موارد: