مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران- کيش - نماد: گکيش

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/10/27 درمحل  خيابان پروين اعتصامي-هتل آبادگران ايران کيش-دفتر شرکت   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
محمد صالحي يکتا214840.01 %
علي اکبر رنگيان طهراني7936260.19 %
ندا اسکندرنيا40505170.99 %
محمد فقيه زاده106669052.6 %
مهدي منوچهري121702142.97 %
محمود اسکندر نيا161741403.95 %
عباسعلي شاهرودي 265027986.47 %
ساير16416853040.08 %
جمع23454821457.26 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مهدي منوچهري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي اکبر رنگيان طهراني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ندا اسکندرنيا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد صالحي يکتا  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
محمود اسکندرنيا0940327201اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي عمران
مهدي منوچهري0901013048اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي عمران
عباسعلي شاهرودي4590897458اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي عمران
علي اکبر رنگيان طهراني0937488143اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي عمران
محمد فقيه زاده0931289521اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي عمران

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۱,۴۰۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۱۰,۶۰۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۱۰,۶۰۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۸,۶۷۲)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۸۱,۹۳۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۹۳,۳۴۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۶۹۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۹۲,۶۵۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴,۰۹۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۸۸,۵۵۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۰
سرمایه
۴۰۹,۶۰۰
آگاهان تراز توس  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ارکان سيستم  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
خراسان


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 35,000,000 50,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 1     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 860,000,000 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.