مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1390/06/31 شرکت سرمايه گذاري بوعلي - نماد: وبوعلي

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1390/08/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1390/09/06 درمحل  مجموعه فرهنگي تلاش وزارت کار وامور اجتماعي واقع در خيابان ولعصر بالاتر از جام جم نرسيده به چهارراه شهيد چمران   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1390/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
کارگذاري مفيد100 %
کشاورزي کوثر11120 %
سرمايه گذاري اتيه انديشان امين 163000 %
سرمايه گذاري سيمان سپاهان 5551000.07 %
سرمايه گذاري ملي ايران 17882670.22 %
شرکت خدمات ارزي وصرافي دي (سهامي خاص)20000000.25 %
تامين اتيه گروه مالي پاسارگاد27635000.35 %
صندوق سرمايه گذاري بانک دي 31000000.39 %
ليزينگ دي40000000.5 %
توسعه معادن کوثر99353941.24 %
ساير سهامداران 160003422 %
شرکت سرمايه گذاري تدبير 164097632.05 %
شرکت اتيه سازان دي 200000002.5 %
خدمات مالي و حسابداري دي ايرانيان272903783.41 %
شرکت سرمايه گذاري مدبر383984004.8 %
شرکت توسعه ديدار ايرانيان14755213418.44 %
بانک دي36640000045.8 %
جمع65621070082.03 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسين رحمتي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد کريم عالم باقري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد ابوالقاسم سيد نوراني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ميثم کريمي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن کوثر65878سهامی عاماصلیميثم کريمي 0072754095عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس صنايع سيستم بهروري
شرکت سرمايه گذاري سبحان 49483سهامی عاماصلیکرم الله دانش فرد4250701433عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري مديريت دولتي
شرکت سرمايه گذاري مدبر177441سهامی عاماصلیعليرضا خداکرمي 0056014201عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس حسابداري
شرکت سرمايه گذاري کشاورزي کوثر47991سهامی عاماصلیخدامراد احمدي 5559562122نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مديريت اجرائي
سازمان اقتصادي کوثر11موسسه غیر تجاریاصلیبهرام فيضي پور4170335678رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مهندسي صنايع مديريت سيستم وبهره واري -کارشناس ارشد مديريت مالي (نا تمام)

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1390/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۰/۰۶/۳۱
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
سود حاصل از سرمایه گذاری
۷۷,۳۶۴
۱۰۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری
(۸۰,۸۹۶)
(۱۰۵)
سود حاصل از سایر فعالیتها
۱۱۵,۷۴۹
۱۵۰
جمع درآمدها
۱۱۲,۲۱۷
۱۴۵
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۱۱,۸۹۷)
(۱۵)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۱۱۵,۱۰۶
۱۴۹
سود (زیان) عملیاتی
۲۱۵,۴۲۶
۲۷۸
هزینه های مالی
۰
۰
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۵۳
۰
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۲۱۵,۴۷۹
۲۷۹
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰
۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۲۱۵,۴۷۹
۲۷۹
مالیات
(۳,۵۱۰)
(۵)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۲۱۱,۹۶۹
۲۷۴
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
۲۶۹
۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۲۶۹
۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۲۶۵
۰
سرمایه
۸۰۰,۰۰۰
۱,۰۳۴
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1390/06/31
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۲۱۱,۹۶۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۴۱,۴۹۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۵۶,۰۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
۲۹۷,۴۶۴
اندوخته قانونی
(۱۰,۵۹۹)
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
(۵۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری
(۲۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۸۶,۳۶۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۵۰
آزموده کاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزموده کاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن کوثرحقوقیسهامی عام65878علی‌البدل
شرکت سرمايه گذاري مدبرحقوقیسهامی خاص177441علی‌البدل
ليزينگ دي حقوقیسهامی خاص402912اصلی
بانک دي حقوقیسهامی عام374111اصلی
صرافي دي حقوقیسهامی خاص399774اصلی
اتيه سازان ديحقوقیسهامی خاص402608اصلی
توسعه ديدار ايرانيان حقوقیسهامی خاص347957اصلی


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  5,000,000  ریال بابت برگزاری حداقل  1  جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ  500  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد: