مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/12/29 شرکت داده پردازي ايران - نماد: مداران

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/02/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1395/03/04 درمحل  تهران- خيابان فاطمي- نبش خيابان حجاب- هتل لاله تهران   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1394/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
صندوق سرمايه گذاري توسعه صادرات65000001 %
شرکت نوآوران مديريت سبا105390581.62 %
سهامدار حقيقي146666662.26 %
ساير428982056.6 %
مجتمع اقتصادي کميته امداد امام خميني (ره)16284758025.05 %
بانک رفاه کارگران28921404444.49 %
جمع52666555381.03 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد حسين مهدوي عادلي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد حميد سيدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  هوشنگ عمراني کلوچه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا فراهاني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
مجتمع اقتصادي کميته امداد امام خميني14003163370اصلیمحمد علي يزدان جو1262630568عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناس ارشد سازه
شرکت ايران برزگر3823سهامی خاصاصلیهوشنگ عمراني کلوچه4839578044عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناس اقتصاد بازرگاني
بانک رفاه کارگران10100334245سهامی عاماصلیبهرام نجفلي0036331856رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناس حقوق
توسعه سرمايه رفاه10320548447سهامی خاصاصلیسيدحميد سيدي1650324723نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد مديريت دولتي (گرايش مالي)
شرکت توسعه فناوري رفاه پرديس407382سهامی خاصاصلیضياءالدين حجاري0051827867عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد مديريت اجرايي - گرايش برنامه ريزي استراتژيک

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1394/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۴/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش و درآمد ارائه خدمات
۶۵۱,۵۱۱
۱۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته
(۳۸۷,۶۹۷)
(۶۰)
سود (زيان) ناخالص
۲۶۳,۸۱۴
۴۰
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۱۸۷,۴۷۳)
(۲۹)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
(۷,۰۹۸)
(۱)
سود (زیان) عملیاتی
۶۹,۲۴۳
۱۱
هزینه های مالی
(۲,۷۵۵)
۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۹۷,۰۱۶
۱۵
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
(۴,۷۶۳)
(۱)
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۱۵۸,۷۴۱
۲۴
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰
۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۱۵۸,۷۴۱
۲۴
مالیات
(۱۷,۹۴۸)
(۳)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۱۴۰,۷۹۳
۲۲
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
۱۰۷
۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۲۴۴
۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۲۱۷
۰
سرمایه
۶۵۰,۰۰۰
۱۰۰
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1394/12/29
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۱۴۰,۷۹۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۸۶,۲۰۱
تعدیلات سنواتی
(۱۵,۱۶۶)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۱۱۳,۱۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
۱۹۸,۷۲۸
اندوخته قانونی
(۷,۰۴۰)
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
۰
سود سهام مصوب سال جاری
(۱۱۷,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۷۴,۶۸۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۸۰
هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
مجتمع اقتصادي کميته امداد امام خمينيحقوقی14003163370اصلی
بانک رفاه کارگرانحقوقیسهامی عام10100334245اصلی
توسعه سرمايه رفاهحقوقیسهامی خاص10320548447اصلی
شرکت توسعه فناوري رفاه پرديسحقوقیسهامی خاص407382اصلی
کهن تجارت مهرانحقوقیسهامی خاص468977اصلی


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  12,000,000  ریال بابت برگزاری حداقل  1  جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ  2,500  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:
-