مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1390/12/29 شرکت تايد واتر خاورميانه - نماد: حتايد

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1391/04/01 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1391/04/13 درمحل  سالن اجتماعات دفتر مرکزي واقع در خيابان وزراء شماره 84   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1390/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري تجلي سامانه180633272.87 %
ساير سهامداران (زير يک درصد )7041318911.2 %
ساحل آبي درنا39629511063.05 %
جمع48477162677.12 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد کاشاني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  يوسف الهي شکيب  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد جواد سليمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهرداد عالي مقدم  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
خدمات دريايي و کشتيراني خط دريا بندر10102135979سهامی عاماصلیعلي اصغر بهراميان4578656101عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
شرکت سرمايه گذاري تجلي سامانه143380سهامی خاصاصلیسيد محمد قافله باشي0042689491رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
فراز انرژي دنا10320639093سهامی خاصاصلیيوسف الهي شکيب0050919121عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
آکام آتا منطقه آزاد انزلي14008463342با مسئولیت محدوداصلیمحمد ابراهيم محمد پورزرندي5099689604عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
رهياب رايانه گستر10101910795سهامی خاصاصلیمحمد کاشاني1954913451نایب رئیس هیئت مدیرهموظفدکترا

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1390/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۰/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش و درآمد ارائه خدمات
۲,۴۹۸,۹۴۵
۱۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته
(۱,۹۱۵,۶۸۸)
(۷۷)
سود (زيان) ناخالص
۵۸۳,۲۵۷
۲۳
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۳۹,۹۳۷)
(۲)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۵۱,۷۳۲
۲
سود (زیان) عملیاتی
۵۹۵,۰۵۲
۲۴
هزینه های مالی
(۸۸,۵۱۲)
(۴)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۶۴,۰۷۴
۳
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۱۱,۸۷۷
۰
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۵۸۲,۴۹۱
۲۳
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰
۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۵۸۲,۴۹۱
۲۳
مالیات
(۱۰۰,۷۹۸)
(۴)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۴۸۱,۶۹۳
۱۹
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
۹۴۷
۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۹۲۷
۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۷۶۶
۰
سرمایه
۶۲۸,۵۶۰
۲۵
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1390/12/29
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۴۸۱,۶۹۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۸۷,۲۵۵
تعدیلات سنواتی
(۱,۳۶۴)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۱۰۶,۸۵۵)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
(۱,۵۵۵)
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
۷۵۹,۱۷۴
اندوخته قانونی
(۲۴,۰۸۵)
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
(۲,۲۲۲)
سود سهام مصوب سال جاری
(۲۶۳,۹۹۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۴۶۸,۸۷۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۲۰
شاخص انديشان  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  5,550,000  ریال بابت برگزاری حداقل  1  جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ  2,222  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد