مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1392/12/29 شرکت سيمان تهران - نماد: ستران

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1393/04/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 1393/04/23 درمحل  پژوهشگاه نيرو واقع در تهران - شهرک قدس (غرب) - انتهاي بلوار شهيد دادمان ( پونک باختري )   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1392/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران289957161.93 %
شرکت مديريت سرمايه گذاري بانک مسکن15900901610.6 %
اشخاص حقوقي، حقيقي وکارکنان شرکت24311001716.21 %
بنيادمستضعفان انقلاب اسلامي37618525625.08 %
شرکت گسترش صنايع معدني کاوه پارس38999999526 %
جمع119730000079.82 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حميد عسگري بشکاني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  هادي طاهري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مسعود بهمني راد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عبدالحميد توسليان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت گسترش صنايع معدني کاوه پارس272808سهامی خاصاصلیسيدمحمداتابک0039263215نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي1683اصلیاسحاق جهانگيري3070957137رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا211900سهامی خاصاصلیعبدالحميد توسليان0046719482عضو هیئت مدیرهموظفليسانس
گروه مالي بانک مسکن(سهامي عام)10100687843سهامی عاماصلیغلامحسين عرب حسنخاني 4591036634عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت سيمان هگمتان (سهامي عام)27سهامی عاماصلیسيد عطاءاله سيدان1860965784عضو هیئت مدیرهموظففوق لبسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1392/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش
۲,۹۰۱,۴۴۲
۱۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته
(۲,۱۰۶,۰۱۴)
(۷۳)
سود (زيان) ناخالص
۷۹۵,۴۲۸
۲۷
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۷۴,۵۲۳)
(۳)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۱,۸۹۳
۰
سود (زیان) عملیاتی
۷۲۲,۷۹۸
۲۵
هزینه های مالی
(۱۳۹,۲۲۶)
(۵)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۱,۰۶۳,۷۹۵
۳۷
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۹۲,۲۷۰
۳
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۱,۷۳۹,۶۳۷
۶۰
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰
۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۱,۷۳۹,۶۳۷
۶۰
مالیات
(۱۱۹,۲۹۲)
(۴)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۱,۶۲۰,۳۴۵
۵۶
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
۴۱۳
۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۹۹۴
۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۹۲۶
۰
سرمایه
۱,۷۵۰,۰۰۰
۶۰
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1392/12/29
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۱,۶۲۰,۳۴۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۲۷۶,۶۸۵
تعدیلات سنواتی
۱۰۳,۹۵۲
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۷۸۰,۰۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
۲,۲۲۰,۹۸۲
اندوخته قانونی
۰
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
(۲,۵۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری
(۱,۳۶۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۸۵۳,۴۸۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۷۸۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت گسترش صنايع معدني کاوه پارسحقوقیسهامی خاص272808اصلی
بنياد مستضعفان انقلاب اسلاميحقوقی1683اصلی
شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سيناحقوقیسهامی خاص211900اصلی
گروه مالي بانک مسکن(سهامي عام)حقوقیسهامی عام10100687843اصلی
شرکت سيمان هگمتان (سهامي عام)حقوقیسهامی عام27اصلی


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  7,000,000  ریال بابت برگزاری حداقل  1  جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ  2,500  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه ميباشد .